Categories
News

NPinvestor.com A/S: NPinvestor.com sætter nye globale standarder med crypto brokeren cphcrypto.com

Selskabsmeddelelse 43/ 2020

16. april 2020

NPinvestor.com sætter nye globale standarder med crypto brokeren cphcrypto.com

Handel med crypto valutaer som Bitcoin har i lang tid været kendetegnet ved, at der er høje omkostninger ved at handle for tradere. Det gør NPinvestor.com nu op med ved at lancere deep discount crypto brokeren CPH Crypto med webadressen www.cphcrypto.com.

Hos CPH Crypto kan traders enten betale 0,04 pct. i handels fee for en gennemført handel eller vælge en model med et fixed fee på 39 USD pr. måned, hvorefter man kan handle løs uden at tænke på omkostningerne. Det er markant billigere end andre steder og derfor en fordel for tradere, som ellers tynges af høje omkostninger som går ud over deres afkast og muligheder for at udføre deres strategi optimalt. CPH Crypto’s løsning vil også omfatte at kunders indskud vil være forsikret mod f.eks. hacking.

– Det er en spændende rejse på et marked i vækst, som vi begynder nu. Det her er en game changer, også for os som selskab, og vi sigter globalt, siger direktør Jan F. Andersen.

Med de nye lave fees for handel med crypto vil det f.eks. være muligt for traders at udvide antallet af handelsstrategier, der kan anvendes. Høje fees har tidligere gjort det dyrt at gennemføre mange hurtige handler, men det er nu muligt med CPH Crypto.

Med henvisning til selskabsmeddelelse udsendt fra Selskabet den 25. marts 2020 påbegyndes markedsføring, hvor kunder kan skrive sig op på www.cphcrypto.com, og dermed få reserveret deres egen tradingkonto. Det forventes at der i maj åbnes op for den egentlige handel med crypto valuta og adgang til tradingplatformen.

Om NPinvestor.com A/S
NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investering. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker kode: NPINV

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

Categories
News

NPinvestor.com A/S: Referat af ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S

Selskabsmeddelelse 42/2020

26. marts 2020

Referat af ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S

Den 26. marts 2020 blev der afholdt ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S, CVR-nr. 26 51 81 99, (”Selskabet”), hos KLAR Advokater, Indiakaj 12, 2100 København Ø.

Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Referat af ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S er vedlagt på følgende link: https://investor.spenn.com/wp-content/uploads/2021/08/Generalforsamlingsprotokollat-26032020.pdf

Om NPinvestor.com A/S
NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker kode: NPINV

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmæglervirksomhed med EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

Categories
News

NPinvestor.com A/S: NPinvestor.com lancerer discount crypto broker

Selskabsmeddelelse 41 / 2020

25. marts 2020

NPinvestor.com forbereder lancering af ny discount crypto broker, der globalt set formentlig vil være det billigste sted at handle crypto coins.

Forretningsmodellen indebærer, at kunderne kan vælge mellem et ultralavt fee pr. handel, hvis de vil handle crypto, eller et fast fee, og så kan der ellers handles løs.

En crypto broker tilbyder de samme muligheder som en crypto Exchange, hvor nye investorer typisk har købt deres første crypto coins, men hvor der hos Selskabets nye crypto broker vil være bedre muligheder og vilkår for især kunder som er aktive tradere og investorer.

Med NPinvestors crypto broker kan tradere og investorer derved fokusere på det primære, nemlig på deres strategi og ikke på omkostningerne. Selskabet arbejder endvidere på andre features som forventes at være relevante for tradere og investorer inden for handel med crypto coins.

Lanceringen af den nye crypto broker sker i et samarbejde med London baseret partner med stor erfaring og historik fra de finansielle markeder og det forventes at kunne åbne for nye kunder inden for 4 til 6 uger.

Handlen med crypto coins er steget voldsomt i de senere år, og det anslås, at ca. 30-40 mio. mennesker globalt handler med crypto coins. NPinvestor vurderer at en broker som udbyder handel med crypto coins med særligt fokus på tradere og investorer, åbner for nye indtjeningsmuligheder, da antallet af tradere, deponering af penge og handelvolumen stiger kombineret med at der samtidig er stor volatilitet, er essentielt for en broker.

Selskabet vurderer imidlertid at udbydere af handel med crypto coins gennemgående præges af høj kurtage og store handelsomkostninger, som ofte er langt højere end ved handel med traditionelle aktiver så som FX eller aktier. Konkurrenters høje omkostninger ved handel med crypto coins gør det sværere for tradere at opnå afkast eller praktisere den handelsstrategi og -mønster som ønskes, men som ikke kan udføres pga. for høje omkostninger hos de tilgængelige crypto exchanges.

Jvf. tidligere meddelelser er selskabet igang med softwareudvikling inden for automatiseret handel med fokus på Copy trading af crypto coins.

Med lanceringen af den nye crypto broker forventer Selskabet at skabe et stærkere kommercielt grundlag og et internationalt vækstpotentiale med bedre betingelser, for at udvikle forretningen og øge indtjeningen.

Selskabet fastholder sine forventninger til en væsentlig forbedring af resultat før skat i 2020 i forhold til 2019.

Om NPinvestor.com A/S
NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker kode: NPINV

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmæglervirksomhed med EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

Categories
News

NPinvestor.com A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S

Selskabsmeddelelse 40 / 2020

11. marts 2020

Indkaldelse ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S CVR-nr. 26518199 torsdag den 26. marts 2020 kl. 11:00.

Bestyrelsen for NPinvestor.com A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 5 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der afholdes: torsdag den 26. marts 2020 kl. 11:00.

Generalforsamlingen afholdes hos KLAR Advokater, Indiakaj 12, 2100 København Ø.

Dagsordenen er følgende:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.      Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5.      Valg af bestyrelse.

6.      Valg af revisor.

7.      Lønpolitik og godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.

8.      Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Peter Christian Kierkegaard som dirigent.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen indstiller årsrapporten for regnskabsåret 2019 til generalforsamlingens godkendelse.

Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 5

Den samlede bestyrelse er på valg, jf. vedtægternes § 9.

Bestyrelsen opfordrer eventuelle kandidater til at meddele deres kandidatur på generalforsamlingen. Bestyrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at der vil skulle aflægges oplysning om kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder (bortset fra selskabets 100 % ejede datterselskaber) i henhold til selskabslovens § 120.

Eftersom det endelige kandidatfelt først kendes på generalforsamlingen, vil det ikke være muligt at brevstemme vedrørende dagsordenens pkt. 5.

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Kreston CM, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Usserød Kongevej 1572970 Hørsholm.

Ad dagsordenens pkt. 7

Bestyrelsen foreslår, at lønpolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for NPinvestor.com A/S godkendes. Forslag til lønpolitik og overordnede retningslinjer er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.npinvestor.com.

Lønpolitikken og de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning skal sikre en konkurrencedygtig aflønning, fremme forretningsmæssig udvikling, give mulighed for medejerskab for ledelse og medarbejdere samt sikre en sund og effektiv risikostyring.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår fastsættes i overensstemmelse hermed.

Vedtagelseskrav

Samtlige forslag kan vedtages eller godkendes med simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets kapital udgør nominelt DKK 1.006.103,40. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,10 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er torsdag den 19. marts 2020.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket kan downloades direkte fra selskabets hjemmeside: www.npinvestor.com fra den 11. marts 2020.

Anmodning om adgangskort til generalforsamlingen kan indtil tirsdag den 24. marts 2020, kl. 23.59 rekvireres via skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, Tlf.: +45 4358 8866. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærer, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen.

Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Adgangskort med stemmesedler vil blive udleveret ved ankomstregistreringen på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme (med undtagelse af dagsordenens pkt. 5). Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, således at brevstemmen er VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 25. marts 2020 kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagts- og brevstemmeblanket kan findes på selskabets hjemmeside: www.npinvestor.com

Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14 i hænde senest tirsdag den 24. marts 2020, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S.

Yderligere oplysninger vedrørende generalforsamlingen

Selskabets årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.npinvestor.com.

Materiale til NPinvestor.com’s ordinære generalforsamling:

–                          Indkaldelse til den ordinære generalforsamling
–                          Årsrapport 2019
–                          Lønpolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
–                          Blanket – brevstemme og fuldmagt
–                          Blanket – Tilmelding

Venlig hilsen NPinvestor.com A/S

På bestyrelsens vegne

Christoffer Colding, Bestyrelsesformand

Om NPinvestor.com A/S
NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker kode: NPINV

NPinvestor udbyder bl.a. Copy Trading der betyder, at investorer kan kopiere andre investorers (kaldet Copy Trader Masters) handler automatisk. Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi automatisk.

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmæglervirksomhed med EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

Categories
News

NPinvestor.com A/S: NPinvestor.com A/S og Lago Kapital Ltd har indgået aftale om likviditetsudbud

Selskabsmeddelelse 39/2020
12. februar 2020
CVR nr. 26518199

Lago Kapital Ltd og NPinvestor.com A/S har indgået aftale om likviditetsudbud i overensstemmelse med ”Nasdaq Nordic Liquidity Provision quoting obligations”.

Aftalen træder i kraft den 17. februar 2020. Aftalen vil først løbe i 3 måneder, hvorefter den kan opsiges med en måneds varsel.

Regler og mindstekrav kan hentes som PDF version via følgende link (engelsk: https://www.nasdaq.com/solutions/liquidity-enhancement

The market making agreement with T&C can be found here: https://www.nasdaq.com/docs/MiFID-II-Market-Maker-Agreement-Nasdaq-TEMPLATE-(Cash-Equities)-updates-June-1.pdf

Om NPinvestor.com A/S
NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker kode: NPINV

NPinvestor udbyder bl.a. Copy Trading der betyder, at investorer kan kopiere andre investorers (kaldet Copy Trader Masters) handler automatisk. Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi automatisk.

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmæglervirksomhed med EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

Categories
News

NPinvestor.com A/S: Offentliggørelse af årsrapport 2019

Selskabsmeddelelse 38/ 2020
6. februar 2020
CVR nr. 26518199

Offentliggørelse af NPinvestor.com A/S’ årsrapport 2019

(alle beløb i DKK)
Det finansielle resultat i denne meddelelse relaterer til NPinvestor.com A/S som udgør alle NPinvestor.com A/S koncernens aktiviteter. Den fulde årsrapport 2019 er tilgængelig den 6. februar 2020 på følgende link og vedlægges endvidere nærværende selskabsmeddelelse.
https://investor.spenn.com/wp-content/uploads/2021/08/NPinvestorcom_AS_DELAARSRAPPORT_2019-1.pdf
Selskabets årsrapport 2019 er godkendt af bestyrelsen dags dato.

Udvikling i økonomiske forhold for årsrapporten 2019

Resultat for koncernen før skat for 2019 blev -8.775 t.kr. mod -6.527 t.kr. i 2018. Forventet resultat før skat var i spændet -8.600 t.kr. til -8.800 t.kr. Koncernens balance pr. 30 december 2019 udviser en balancesum på 7.696 t.kr. og en egenkapital på 6.629 t.kr. Selskabet fastholder sine forventninger til en væsentlig forbedring af resultat før skat i 2020 i forhold til 2019.

HOVED- OG NØGLETAL
2019 2018 2017 2016 2015
Hovedtal, t.kr.
Netto rente- og gebyrindtægter 141 -18 0 0 0
Andre driftsindtægter 529 1.016 865 1.642 2.695
Udgifter til personale og administration -9.113 -7.208 -3.092 -2.856 -2.906
Af- og nedskrivninger -332 -317 -300 -150 0
Resultat før skat -8.775 -6.527 -2.527 -1.364 -211
Skat 0 0 0 0 0
Årets resultat -8.775 -6.527 -2.527 -1.364 -211
Antal medarbejdere 4 5 3 4 4
Egenkapital i alt 6.629 10.843 84 3.310 199
Aktiver i alt 7.696 11.616 1.378 3.760 864

 

Nøgletal
Regnskabsrelaterede
Overskudsgrad -1.309,70 -654,01 -292,14 -83,07 -7,83
Likviditetsgrad 668,04 1.389,39 25,35 535,56 129,92
Soliditetsgrad 86,14 93,35 6,10 88,03 23,03
Egenkapitalforrentning før skat -100,45 -119,47 -148,91 -77,74 -63,27
Egenkapitalforrentning efter skat -100,45 -119,47 -148,91 -77,74 -63,27
Aktierelaterede
Indre værdi pr. aktie ultimo 0,66 1,72 0,02 0,63 1,05
Resultat før skat pr. aktie ultimo -0,87 -1,04 -0,48 -0,26 -1,12
Resultat efter skat pr. aktie ultimo -0,87 -1,04 -0,48 -0,26 -1,12
Indre værdi pr. aktie gennemsnit 0,81 1,74 0,02 0,83 1,05
Resultat før skat pr. aktie gennemsnit -1,07 -1,05 -0,48 -0,34 -1,12
Resultat efter skat pr. aktie gennemsnit -1,07 -1,05 -0,48 -0,34 -1,12
Gennemsnitlige antal aktier i stk. 8.213 6.233 5.249 3.978 189
Antal aktier i stk. ultimo 10.061 6.288 5.249 5.249 189
Fondsmægler relaterede
Kapitalgrundlag i forhold til minimumskapitalkrav 7,07 11,57   –   –   –
Kapitalprocent 22,46 46,11   –   –   –
Kernekapitalprocent 20,93 42,93   –   –   –
Egenkapitalforrentning før skat -100,45 -119,47   –   –   –
Egenkapitalforrentning efter skat -100,45 -119,47   –   –   –
Indtjening pr. omkostningskrone 0,07 0,14   –   –   –
Selskabet blev stiftet 1. februar 2002, men koncernens primære aktivitet med fondsmæglervirksomhed
i selskabet NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S blev først opstartet i 2018, da tilladelse til at drive
Fondsmæglervirksomhed blev modtaget i 2018. De første kunder blev oprettet fra 12. juli 2018.
På den baggrund er fondsmægler relaterede nøgletal først angivet fra 2018.

Hovedaktivitet
Koncernens væsentligste aktivitet i 2019 bestod i at operere som fondsmæglervirksomhed, reguleret af det danske finanstilsyn, hvor kunder kunne investere i forskellige investeringsstrategier, finansielle instrumenter og produkter med særligt fokus på investeringsfunktionen Copy Trading.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold
Selskabet er under opbygning og derfor var driften endnu ikke fuldt normaliseret.

Udvikling i økonomiske forhold og aktiviteter
Koncernens resultatopgørelse for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 udviser et resultat på -8.775 t.kr., og koncernens balance pr. 31. december 2019 udviser en balancesum på t.kr. 7.696 og en egenkapital på 6.629 t.kr. Selskabskapitalen omfatter pr. 31. december 2019 i alt 10.061.034 stk. aktier på hver nominelt kr. 0,10.

Koncernen fortsatte lanceringen i 2019 af nye Copy Trading investeringsstrategier i samarbejde med nye Copy Trader Masters, modtog ansøgninger og oprettede nye kunder med et stigende indskud af kundemidler og gennemførsel af tradingaktiviteter i handelsplatformen. Med Copy Trading funktionen kan investorer automatisk kopiere og derved få samme handler som udføres i de udbudte investeringsstrategier og porteføljer, og giver derved mulighed for at kunne pleje sin egen formue og investeringer.

Koncernen gennemførte planlagte kommercielle initiativer, herunder marketing- og PR aktiviteter på det danske marked via sociale medier, netværk og egne kanaler samt på specifikke finansielle media, målrettet potentielle kunder. Koncernen producerede bl.a. informationsmaterialer og videoer til at understøtte salg, support- og kundeservices.

Koncernen havde i 2019 fortsat fokus på etablering og optimering af interne systemer og forretningsgange til bl.a. offentlige indberetninger, international rapportering og styrkelse af interne og eksterne operationelle opgaver.

Selskabet gennemførte i juli 2019 fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKKM 7,55 før omkostninger. Kapital-forhøjelsen blev registreret i Erhvervsstyrelsen den 22. juli 2019.

Koncernen besluttede senere i andet halvår at analysere og evaluere de foreløbige erfaringer med kommercielle aktiviteter, produktudbuddet og markedsforhold, såvel som forretningsgrundlaget og operationelle forhold herunder ressourceforbrug og prioriteringer i forhold til bl.a. partnerskaber, compliance, IT og omkostninger. Den kommercielle udvikling af forretningen var bl.a. uhensigtsmæssigt præget af en afkastudvikling af de lancerede investeringsstrategier, som ikke var konkurrencedygtige.

I forlængelse heraf tog Koncernen initiativ til at undersøge og forfølge nye forretnings- og indtjeningsmuligheder med henblik på at justere og forbedre produktsortimentet, tradingfaciliteter og investeringsmuligheder samt vurdere eksterne partnerskaber og forretningsmuligheder, for at skabe et stærkere kommercielt grundlag og bedre betingelser for at udvikle forretningen fremadrettet. Dette resulterede bl.a. i at Koncernen udfasede handel med enkeltaktier. Samtidig påbegyndte Koncernen et forløb med gennemførsel af organisationsændringer og omkostningsreduktioner, undersøgelse og etablering af nye partnerskaber kombineret med forberedelse af nye initiativer med et mål om lancering af nye instrumenter, produkt- og tradingfaciliteter understøttet af udvikling og investering i IT og software, som ventes at styrke koncernens kommercielle muligheder, konkurrencegrundlag, vækst og internationale potentiale. Bl.a. iværksatte Koncernen udvikling af ny software og produkter inden for Copy Trading og trading med Kryptovalutaer, som vurderes at have et internationalt markeds- og vækstpotentiale.

Begivenheder efter statusdagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden
Forudsætningerne for at Koncernen når sine langsigtede mål, om at skabe vækst og udvikling, er at bl.a. de kommercielle parametre styrkes – herunder med nye og forbedrede produkter, investeringsmuligheder og tradingfaciliteter tilpasset markedets betingelser og trends, kombineret med at Koncernens operationelle processer optimeres og ressourcer prioriteres effektivt, hvorved at forretningsgrundlaget forventes mere konkurrencedygtigt.

Koncernen vil arbejde på at opnå en styrket position, inden for automatiseret trading, self-trading og investeringsmuligheder på de nordiske og internationale markeder.

Filialer i udlandet
Koncernen har ikke filialer i udlandet.

Vidensressourcer og lønpolitik
Koncernens succes er bl.a. baseret på medarbejdernes vidensressourcer indenfor investering og tradingprodukter, finans, digitalisering, partnerskaber, kommerciel udvikling og marketing.

Koncernens virksomhed stiller høje krav til medarbejdernes viden, kompetencer og erfaring. Koncernens målsætning i forbindelse med ansættelser er derfor at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med ekspertise indenfor relevante fagområder, herunder den finansielle sektor og andre relevante sektorer. Dette afspejler sig i koncernens lønpolitik, der kan rekvireres ved henvendelse til selskabet.

Dette gør, at koncernen og selskabet altid vil have et højt niveau af vidensressourcer på området. Endvidere orienterer medarbejdere og ledelse sig fagligt via de nødvendige kanaler og hos samarbejdspartnere m.v. for at til stadighed at opretholde et højt vidensniveau. Der arbejdes løbende med at vedligeholde og opkvalificere medarbejdernes videns-ressourcer.

Bestyrelsen og direktionens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 31. december 2019:

Erik Damgaard, bestyrelsesmedlem, 1.500.000 aktier.

Jan F. Andersen, Adm. direktør, 1.067.500 aktier.

Finanskalender
Årsregnskabsmeddelelse: 6. februar 2020

Selskabet udsender indkaldelse til ordinær generalforsamling i løbet af marts 2020.

Offentliggørelse af delårsrapport 2020: 4. august 2020

Selskabets vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside https://npinvestor.com/vedtaegter

Om NPinvestor.com A/S
NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker kode: NPINV

NPinvestor udbyder bl.a. Copy Trading funktionalitet der betyder, at investorer kan kopiere andre investorers handler automatisk (kaldet Copy Trader Masters). Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi.

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmægler med EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

 

Vedhæftet fil

Categories
News

NPinvestor.com A/S: Opdatering af forventninger til resultat og forretningsudvikling

Selskabsmeddelelse 37/ 2019
20. december 2019
CVR nr. 26518199

Jævnført tidligere udmelding om resultat før skat 2019 på minus 6 til 7 MDKK og efterfølgende usikkerhed om eventuel afvigelse, forventes et resultat før skat i 2019 at ligge i spændet minus 8,6 til 8,8 MDKK. Selskabet fastholder sine forventninger til en væsentlig forbedring af resultat før skat i 2020 i forhold til 2019. Selskabet offentliggør 2019 årsrapporten den 6. februar 2020.

Det forventede resultat før skat 2019 skal bl.a. ses i lyset af selskabsmeddelelse 36 offentliggjort den 19. september 2019 og selskabets generelle erfaringer med forretningsmodellen samt markeds- og forretningsudviklingen i 2019. Selskabet fortsætter tiltag med gennemførelse af omkostningstilpasninger, omstrukturering, etablering af nye partnerskaber, justering af produktsortiment og videreudvikling af investeringsmuligheder og Copy Trading funktionen. Opdatering af forventninger til resultat påvirkes i den seneste periode bl.a. af udfasningen af handel med enkeltaktier, omkostninger til aftrædelser og opsigelse af aftaler. Det er tiltag som har til formål at reducere selskabets omkostningsbase og effektivisere operationen fremadrettet i 2020.

Parallelt arbejder selskabet på at gennemføre initiativer som kan forbedre forretnings- og indtjeningsmodellen, og investerer i udvikling af ny software og tradingløsninger, som ventes at styrke selskabets kommercielle muligheder, konkurrencegrundlag og internationale potentiale. Samlet set initiativer som ventes vil forbedre selskabets forretningsgrundlag samt finansielle- og likviditetsmæssige situation.

Nye forretningsmuligheder inden for Copy Trading med Krypto

I forbindelse med NPinvestor.coms optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market i 2018 blev det annonceret, at selskabet ville kigge på de kommercielle muligheder inden for handel med Krypto (valutaer).

Selskabet har løbende undersøgt mulighederne, og har påbegyndt udviklingen af software-løsninger til Krypto-markedet. Det sker i samarbejde med internationale software-udviklere, der er specialister inden for Krypto og bl.a. har udviklet software, hvor der er rejst kapital via ICO’s for mere end 300 mio. USD.

Selskabet forventer i løbet af 1. kvartal 2020, at lancere et nyt system til Copy Trading inden for Krypto, altså Copy Trading med Bitcoin, Ripple, Etherum etc. Selskabet undersøger desuden mulighederne for også at udbyde egenhandel (self trading) med Krypto.

Copy Trading-funktionen vil være Exchange-uafhængig. Følger man f.eks. en Copy Trader Master, der har en konto og gennemfører sine egne handler hos den internationale Krypto-børs Binance, så behøver man ikke selv handle hos Binance, men kan f.eks. have en konto hos Coinbase Pro.

Udviklingen af en exchange-uafhængig Copy Trading-funktion ventes tilpasset til den regulerede, finansielle verden i løbet af 2020, sådan så Copy Trading vil være broker-uafhængig. Dermed kan en Copy Trader Master være kunde hos broker eller bank X, mens en follower kan være kunde hos broker eller bank Y. Det vil alt andet lige udvide markeds- og kundepotentialet og sænke de kommercielle barrierer betydeligt for at benytte Copy Trading mulighederne inden for regulerede produkter, da man beholder sit eksisterende depot og konto og undgår at skulle oprettes på ny, som ofte er kravet hvis man vil benytte Copy Trading hos andre udbydere.

Selskabet vil løbende afsøge strategiske muligheder og samarbejder såvel som andre kommercielle tiltag, herunder køb eller salg af aktiver, som vurderes at ville kunne forbedre selskabets fremadrettede vækstmuligheder og styrke det finansielle grundlag.

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market. Ticker kode: NPINV

NPinvestor udbyder bl.a. Copy Trading funktionalitet der betyder, at investorer kan kopiere andre investorers handler automatisk (kaldet Copy Trader Masters). Det sker på kundens egen konto, hvor alle handler eksekveres og registreres. Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi.

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmægler med EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

Categories
News

NPinvestor.com A/S: Opdatering vedr. forventninger til resultat før skat 2019

Selskabsmeddelelse 36/ 2019
19. september 2019
CVR nr. 26518199
Selskabet vurderer, at der er risiko for, at det ikke vil kunne imødekomme de udmeldte forventninger til resultat før skat i 2019 på minus 6 til 7 MDKK. Der er pt. usikkerhed om størrelsen af en eventuel afvigelse. Selskabet vurderer, at med de foreløbige operationelle og kommercielle erfaringer, vil der være et stort potentiale i at gennemføre omkostningstilpasninger, optimering af operationen og undersøgelse af nye kommercielle partnerskaber. Flere tiltag er i gang med at blive gennemført og andre initiativer forberedes i den kommende tid. Disse initiativer forventes at give en væsentlig forbedring af resultat før skat i 2020 i forhold til 2019.

Selskabet har lanceret nye investeringsstrategier løbende, oprettet kunder og har set et stigende indskud af kundemidler samt at tradingaktiviteter er gennemført i handelsplatformen. Udviklingen i forretningen er imidlertid blevet præget uhensigtsmæssigt af en negativ afkastudvikling af de lancerede investeringsstrategier. Selskabet undersøger derfor nye muligheder for bl.a. at justere og forbedre sit produktsortiment og investeringsmuligheder, som kan skabe et stærkere grundlag, der kan øge væksten og indtjeningen fremadrettet.

Selskabet har i den forløbne periode, opbygget en database med potentielle kunder, som har vist interesse for at investere og benytte selskabets Copy Trading og investeringsmuligheder. Men under de givne omstændigheder ses kunder i stigende grad være afventende i forhold til konkret at starte med at investere, indtil der lanceres nye investeringsmuligheder, som er tilpas interessante og konkurrencedygtige for den enkelte investor på handelsplatformen.

Det oplyses, at handel med enkeltaktier og de tilhørende investeringsstrategier udfases med udgangen af september 2019, mens andre instrumenter og strategier forventes videreført eller nye lanceres. Selskabet vil fortsat udbyde sin egenudviklede trading teknologi og handelsplatformen Straticator og fortsætte udbredelsen af den unikke investeringsform Copy Trading og algoritme trading lokalt og internationalt.

Om NPinvestor.com A/S
NPinvestor.com A/S (NPinvestor) er en dansk fintech virksomhed indenfor investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan investere og pleje deres formue. NPinvestor.com er et finansielt selskab som fondsmægler med egen EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn. NPinvestor er medlem af Garantiformuen, hvilket betyder at detail kunder vil få deres indskud dækket på et beløb svarende til EUR 100.000 (DKK 750.000) i tilfælde af selskabets konkurs.
NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market. Ticker kode: NPINV

Copy Trading og handelsplatformen Straticator
Copy Trading betyder, at investorer kan kopiere andre investorers handler automatisk og i realtid på NPinvestors handelsplatform Straticator. Det sker på kundens egen konto, hvor alle handler eksekveres og registreres. Straticator giver kunder mulighed for at investere online til konkurrencedygtige priser på CFD, indeks, valuta (FX), fra én samlet konto via mobil og computer.

Copy Trader Master – kopier automatisk handler og porteføljer
Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi. En Copy Trader Master er ikke ansat af NPinvestor, men har indgået aftale hvor indtægter fra handelsomkostninger og performance deles. Copy Trader Masteren investerer med sin personlige portefølje og efter egen strategi og har dermed ”hånden på kogepladen”.
På selskabets hjemmeside www.npinvestor.com ses yderligere information om selskabet og Copy trading samt handelsplatformen Straticator.

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com


Categories
News

NPinvestor.com A/S: Offentliggørelse af delårsrapport 2019

Selskabsmeddelelse 35/2019

8. august 2019

CVR nr. 26518199

Offentliggørelse af NPinvestor.com A/S’ delårsrapport 2019

(alle beløb i DKK)

Det finansielle resultat i denne meddelelse relaterer til NPinvestor.com A/S som udgør alle NPinvestor.com A/S koncernens aktiviteter. Den fulde delårsrapport 2019 er tilgængelig den 8. august 2019 på følgende link og vedlægges endvidere nærværende selskabsmeddelelse.
https://investor.spenn.com/wp-content/uploads/2021/08/NPinvestorcom_AS_DELAARSRAPPORT_2019-1.pdf

Selskabets delårsrapport 2019 er godkendt af bestyrelsen dags dato.

Udvikling økonomiske forhold og aktiviteter for halvårsregnskabet 2019

Resultat for koncernen før skat for 1. halvår 2019 blev -4.614 t.kr. mod -2.677 t.kr. i 1. halvår 2018. Indtægter for 1. halvår 2019 blev 482 t.kr. mod 491 t.kr. i 1. halvår 2018. Koncernens balance pr. 30 juni 2019 udviser en balancesum på 7.125 t.kr. og en egenkapital på 6.229 t.kr.

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

2019 2018
Hovedtal, t.kr.
Netto rente- og gebyrindtægter 158 -1
Andre driftsindtægter 324 492
Udgifter til personale og administration -4.931 -3.016
Af- og nedskrivninger -164 -150
Resultat før skat -4.614 -2.677
Skat 0 0
Årets resultat -4.614 -2.677
Antal medarbejdere 5 6
Egenkapital i alt 6.229 14.693
Aktiver i alt 7.125 15.414
Nøgletal
Regnskabsrelaterede
Overskudsgrad -959,25 -545,21
Likviditetsgrad 715,74 1.993,62
Soliditetsgrad 87,42 95,32
Egenkapitalforrentning før skat -54,05 -36,23
Egenkapitalforrentning efter skat -54,05 -36,23
Aktierelaterede
Indre værdi pr. aktie ultimo 0,99 2,34
Resultat før skat pr. aktie ultimo -0,73 -0,43
Resultat efter skat pr. aktie ultimo -0,73 -0,43
Indre værdi pr. aktie gennemsnit 0,99 2,38
Resultat før skat pr. aktie gennemsnit -0,73 -0,43
Resultat efter skat pr. aktie gennemsnit -0,73 -0,43
Gennemsnitlige antal aktier i stk. 6.288.145 6.178.488
Antal aktier i stk. ultimo 6.288.145 6.288.145

Hovedaktivitet

Koncernens væsentligste aktivitet er under opbygning og består i at operere som fondsmæglervirksomhed reguleret af det danske finanstilsyn, hvor kunder kan investere i forskellige investeringsstrategier, finansielle instrumenter og produkter via selskabets tradingplatform Straticator med særligt fokus på investeringsfunktionen Copy Trading.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Selskabet er under opbygning og derfor er driften endnu ikke fuldt normaliseret.

Udvikling i økonomiske forhold og aktiviteter

Koncernens resultatopgørelse for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019 udviser et resultat på -4.614 t.kr., og koncernens balance pr. 30. juni 2019 udviser en balancesum på t.kr. 7.125, og en egenkapital på 6.229 t.kr. Selskabskapitalen omfatter pr. 30. juni 2019 i alt 6.288.145 stk. aktier på hver nominelt DKK. 0,10.

Selskabet har i 2019 haft et stigende indskud af penge som kunder indsætter hos Selskabet, for at kunne benytte de Copy Trading investeringsstrategier som handelsplatformen Straticator giver adgang til. Med Copy Trading kan investorer automatisk kopiere og derved få samme handler som udføres i de forskellige investeringsstrategier, med henblik på at pleje deres egen formue og portefølje.

Selskabet har endnu et svagt fundament, og det uklart i hvilket omfang det fremadrettede tempo i væksten vil ske, og hvilken betydning effekten fra aktiviteter og investeringer, som foretages for at udvikle forretningen, har. Selskabet arbejder på at lancere flere nye investeringsstrategier, udrulle kommercielle aktiviteter og indgå samarbejdsaftaler, som kan bidrage til at tiltrække nye kunder samt udbrede kendskabet til Selskabet og anvendelse af handelsplatformen Straticator og Copy Trading funktionen.

Selskabet har i 1. halvår 2019 udført forskellige kommercielle initiativer, herunder i første del gennemført marketingaktiviteter på det danske marked via sociale media og i løbet af 2. kvartal gennemført tiltag på andre digitale netværk og kanaler samt på specifikke finansielle media, foruden orientering med nyheder til Selskabets egne aktionærer. Selskabet har bl.a. produceret materialer og video til styrke marketing- og kundeservices.

Selskabet har, med henblik på den fremadrettede udvikling, sprogversioneret Selskabets website www.npinvestor.com

til svensk og engelsk. Selskabet har etableret dialog med potentielle kommercielle samarbejdspartnere med henblik på større distribution og kontakt til markedet med det formål at kunne styrke salget. Der er foregået forhandlinger med mulige samarbejdspartnere om anvendelse af Selskabets tradingplatform Straticator, Copy Trading funktionen og øvrige forretningsmæssige faciliteter som reguleret finansiel virksomhed.

Selskabet har i perioden haft fokus på optimering af forretningsgange og etablering af interne systemer til bl.a. offentlig og international rapportering og styrke de operationelle opgaver.

Selskabets Copy Trader Masters har i perioden haft svære investeringsvilkår pga. uro på de finansielle markeder med svingende resultater til følge. Selskabet forventer at kunne introducere nye Copy Trader Masters i 2. halvår.

Selskabets egen teknologi og tradingplatform Straticator er i perioden lanceret i ny og forbedret version, som gør det nemmere og hurtigere at hente og benytte tradingplatformen, ligesom der er lanceret en dansk version foruden den engelske. Selskabet har skiftet hostingleverandør for drift og vedligehold af handelsplatformen.

På investor relation området har Selskabet indgået samarbejde med Nordicrise.com, hvor Selskabet sammen med andre selskaber på First North arbejder på udbredelse og kendskab til Selskabets aktie og virksomhed over for investormiljøet.

Begivenheder efter statusdagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af delårsrapporten.

Selskabet vedtog på ekstraordinær generalforsamling den 26. juni 2019 gennemførsel af fortegningsemission for eksisterende aktionærer med henblik på en kapitalforhøjelse. Tegningsperioden og kapitalforhøjelsen blev gennemført i juli 2019. Resultatet af fortegningsemissionen blev et bruttoprovenu på 7,55 mio. kr. før omkostninger.

Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden

Forudsætningerne for at Selskabet når sine langsigtede mål, om at skabe vækst og udvikling, kræves en stigende tilgang af nye og succesfulde Copy Trader Masters, med udbud af flere strategier og produkter, som introduceres via tradingplatformen Straticator. Ligeledes kræves, at der tiltrækkes flere nye kunder, med en øget deponering af investerede kundemidler og stigende tradingvolumen.

Selskabet vil arbejde på, at opnå en ledende position inden for Copy Trading til formuepleje og investering, på det danske og Nordiske markeder ved at imødekomme krav og ønsker fra private og professionelle investorer ved bl.a. at udvikle og udbyde investeringsprodukter og handelsfaciliteter herunder synliggøre fordele og perspektiver af Copy trading.

Fremadrettede aktiviteter har til formål at udvikle og kommercialisere forretningen ved bl.a. at:

  • Indgå aftale med flere Copy Trader Master’s og lancering af flere strategier og produkter
  • Tiltrække flere kunder som investerer og benytter handelsplatformen Straticator og Copy Trading
  • Etablere samarbejde med eksterne kommercielle partnere og netværk hvor der findes potentielle kunder
  • Videreudvikle handelsplatformen
  • Øge synligheden og kendskabet til NPinvestor, tradingplatformen Straticator, produkter og handelsfaciliteter i markedet via marketing og PR-aktiviteter
  • Fortsætte lokale kommercielle aktiviteter og etablere en international indsats rettet mod det svenske og Nordiske marked

Filialer i udlandet

Koncernen har ikke filialer i udlandet.

Vidensressourcer og lønpolitik

Selskabets succes er bl.a. baseret på medarbejdernes vidensressourcer indenfor investering, compliance og en række andre områder.

Selskabets virksomhed stiller høje krav til medarbejdernes viden, kompetencer og erfaring. Selskabets målsætning i forbindelse med ansættelser er derfor at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med ekspertise indenfor relevante fagområder, herunder den finansielle sektor og andre relevante sektorer. Dette afspejler sig i selskabets lønpolitik, der kan rekvireres ved henvendelse til selskabet.

Dette gør, at koncernen og selskabet altid vil have et højt niveau af vidensressourcer på området. Endvidere orienterer medarbejdere og ledelse sig fagligt via de nødvendige kanaler og hos samarbejdspartnere m.v. for at til stadighed at opretholde et højt vidensniveau. Der arbejdes løbende med at vedligeholde og opkvalificere medarbejdernes vidensressourcer.

Bestyrelsen og direktionens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 31. december 2018:

Erik Damgaard, bestyrelsesmedlem, 1.500.000 aktier.

Jan F. Andersen, Adm. direktør, 1.067.500 aktier.

Finanskalender

Årsregnskabsmeddelelse: 6. februar 2020
Selskabets vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside https://npinvestor.com/vedtaegter

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S er en dansk fintech virksomhed indenfor investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan investere og pleje deres formue. Målet er at gøre vores kunder til succesfulde investorer. Det er gratis at blive oprettet som kunde. Vi har ingen depotgebyrer eller skjulte omkostninger.

NPinvestor.com er et finansielt selskab som fondsmægler med egen EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn. Vi er medlem af Garantiformuen, hvilket betyder at detail kunder vil få deres indskud dækket på et beløb svarende til EUR 100.000 (DKK 750.000) i tilfælde af selskabets konkurs.

Copy Trading – banebrydende investeringsform

Copy Trading betyder, at investorer kan kopiere andre investorers handler automatisk og i realtid på NPinvestors tradingplatform Straticator. Det sker på kundens egen konto, hvor alle handler eksekveres og registreres.

Straticator giver derudover kunder mulighed for at investere online til konkurrencedygtige priser, i aktier, CFD, indeks, valuta (FX), på tværs af de globale finansielle markeder i realtid, fra én samlet konto via mobil og computer. Det giver investorer særlige fordele og muligheder, der ikke tilbydes af konventionelle udbydere og platforme hos banker og brokere.

Copy Trader Master – kopier automatisk handler og porteføljer

Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi. En Copy Trader Master er ikke ansat af NPinvestor, men har indgået aftale hvor indtægter fra handelsomkostninger og performance deles. Copy Trader Masteren investerer med sin personlige portefølje og efter egen strategi og har dermed ”hånden på kogepladen”. Det er også muligt at oprette ”lukkede grupper” af investorer eller netværk som benytter Copy trading faciliteterne i Straticator og som derfor udelukkende giver gruppens medlemmer en eksklusiv adgang – det kan f.eks. være investeringsklubber, familier, netværk, fonde og professionelle investorer.

På selskabets hjemmeside www.npinvestor.com ses yderligere information om selskabet og Copy trading samt handelsplatformen Straticator.

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]

www.npinvestor.com

 

Vedhæftet fil

Categories
News

NPinvestor.com A/S: Fortegningsemission i NPinvestor.com A/S gennemføres

Selskabsmeddelelse 34/ 2019

22. juli 2019

NPinvestor.com A/S’ fortegningsemission er afsluttet og gennemføres med et bruttoprovenu på DKKM 7,55 hvor DKKM 2,83 er tegnet via udnyttelse af emissionsgarantien op til 60 procent af de udbudte aktier.

I tegningsperioden fra 3. juli til 16. juli 2019 er der fortegnet i alt 1.910.772 stk. aktier ? nominelt DKK 0,10, svarende til DKK 3.821.544 til tegningskursen på DKK 2 pr. aktie. Tegningsordrer på resterende aktier kan som følge af uudnyttede tegningsretter tildeles fuldt ud, og det er således ikke nødvendigt at tage stilling til en reduktion. Det samlede antal tegningsordrer i emissionen udgør 2.360.293 stk. aktier ? nominelt DKK 0,10, svarende til DKK 4.720.586.

I forbindelse med fortegningsemissionen var der stillet garanti på 60 pct. gennem tegningsgarantier fra nye investorer og tegningstilsagn fra eksisterende større aktionær. De aktier, der tildeles i henhold til garantien, udgør 1.412.596 nye aktier svarende til DKK 2.825.192, mens der i henhold til tegningstilsagn er fortegnet 1.137.500 stk. aktier ? nominelt DKK 0,10, svarende til DKK 2.275.000.

Aktiekapital

Efter gennemførelse af Fortegningsemissionen forhøjes Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 628.814,5 fordelt på 6.288.145 stk. aktier a nominelt DKK 0,10 til nominelt DKK 1.006.103,4 fordelt på 10.061.034 stk. aktier a nominelt DKK 0,10. Registreringen af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen sker den 22. juli 2019.

Selskabet har én aktieklasse, og de nye aktier får samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, således giver hver aktie ret til én stemme på Selskabets generalforsamlinger.

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S er en dansk fintech virksomhed indenfor investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan investere og pleje deres formue. Målet er at gøre vores kunder til succesfulde investorer. Det er gratis at blive oprettet som kunde. Vi har ingen depotgebyrer eller skjulte omkostninger.

NPinvestor.com er et finansielt selskab som fondsmægler med egen EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn. Vi er medlem af Garantiformuen, hvilket betyder at detail kunder vil få deres indskud dækket på et beløb svarende til EUR 100.000 (DKK 750.000) i tilfælde af selskabets konkurs.

Copy Trading – banebrydende investeringsform

Copy Trading betyder, at investorer kan kopiere andre investorers handler automatisk og i realtid på NPinvestors tradingplatform Straticator. Det sker på kundens egen konto, hvor alle handler eksekveres og registreres.

Straticator giver derudover kunder mulighed for at investere online til konkurrencedygtige priser, i aktier, CFD, indeks, valuta (FX), på tværs af de globale finansielle markeder i realtid, fra én samlet konto via mobil og computer. Det giver investorer særlige fordele og muligheder, der ikke tilbydes af konventionelle udbydere og platforme hos banker og brokere.

Copy Trader Master – kopier automatisk handler og porteføljer

Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi. En Copy Trader Master er ikke ansat af NPinvestor, men har indgået aftale hvor indtægter fra handelsomkostninger og performance deles. Copy Trader Masteren investerer med sin personlige portefølje og efter egen strategi og har dermed ”hånden på kogepladen”. Det er også muligt at oprette ”lukkede grupper” af investorer eller netværk som benytter Copy trading faciliteterne i Straticator og som derfor udelukkende giver gruppens medlemmer en eksklusiv adgang – det kan f.eks. være investeringsklubber, familier, netværk, fonde og professionelle investorer.

På selskabets hjemmeside www.npinvestor.com ses yderligere information om selskabet og Copy trading samt handelsplatformen Straticator.

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]

www.npinvestor.com