Mar 11, 2020

NPinvestor.com A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S

Selskabsmeddelelse 40 / 2020

11. marts 2020

Indkaldelse ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S CVR-nr. 26518199 torsdag den 26. marts 2020 kl. 11:00.

Bestyrelsen for NPinvestor.com A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 5 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der afholdes: torsdag den 26. marts 2020 kl. 11:00.

Generalforsamlingen afholdes hos KLAR Advokater, Indiakaj 12, 2100 København Ø.

Dagsordenen er følgende:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.      Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5.      Valg af bestyrelse.

6.      Valg af revisor.

7.      Lønpolitik og godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.

8.      Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Peter Christian Kierkegaard som dirigent.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen indstiller årsrapporten for regnskabsåret 2019 til generalforsamlingens godkendelse.

Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 5

Den samlede bestyrelse er på valg, jf. vedtægternes § 9.

Bestyrelsen opfordrer eventuelle kandidater til at meddele deres kandidatur på generalforsamlingen. Bestyrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at der vil skulle aflægges oplysning om kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder (bortset fra selskabets 100 % ejede datterselskaber) i henhold til selskabslovens § 120.

Eftersom det endelige kandidatfelt først kendes på generalforsamlingen, vil det ikke være muligt at brevstemme vedrørende dagsordenens pkt. 5.

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Kreston CM, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Usserød Kongevej 1572970 Hørsholm.

Ad dagsordenens pkt. 7

Bestyrelsen foreslår, at lønpolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for NPinvestor.com A/S godkendes. Forslag til lønpolitik og overordnede retningslinjer er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.npinvestor.com.

Lønpolitikken og de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning skal sikre en konkurrencedygtig aflønning, fremme forretningsmæssig udvikling, give mulighed for medejerskab for ledelse og medarbejdere samt sikre en sund og effektiv risikostyring.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår fastsættes i overensstemmelse hermed.

Vedtagelseskrav

Samtlige forslag kan vedtages eller godkendes med simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets kapital udgør nominelt DKK 1.006.103,40. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,10 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er torsdag den 19. marts 2020.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket kan downloades direkte fra selskabets hjemmeside: www.npinvestor.com fra den 11. marts 2020.

Anmodning om adgangskort til generalforsamlingen kan indtil tirsdag den 24. marts 2020, kl. 23.59 rekvireres via skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, Tlf.: +45 4358 8866. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærer, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen.

Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Adgangskort med stemmesedler vil blive udleveret ved ankomstregistreringen på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme (med undtagelse af dagsordenens pkt. 5). Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, således at brevstemmen er VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 25. marts 2020 kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagts- og brevstemmeblanket kan findes på selskabets hjemmeside: www.npinvestor.com

Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14 i hænde senest tirsdag den 24. marts 2020, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S.

Yderligere oplysninger vedrørende generalforsamlingen

Selskabets årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.npinvestor.com.

Materiale til NPinvestor.com’s ordinære generalforsamling:

–                          Indkaldelse til den ordinære generalforsamling
–                          Årsrapport 2019
–                          Lønpolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
–                          Blanket – brevstemme og fuldmagt
–                          Blanket – Tilmelding

Venlig hilsen NPinvestor.com A/S

På bestyrelsens vegne

Christoffer Colding, Bestyrelsesformand

Om NPinvestor.com A/S
NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker kode: NPINV

NPinvestor udbyder bl.a. Copy Trading der betyder, at investorer kan kopiere andre investorers (kaldet Copy Trader Masters) handler automatisk. Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi automatisk.

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmæglervirksomhed med EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS ...

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar ...

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ...

Next Generation Mobile Banking & Payments