Jan 29, 2018

NPinvestor.com A/S: Offentliggørelse af NPinvestor.com A/S’ årsrapport 2017

Selskabsmeddelelse nr. 11/2018

 1. januar 2018

Offentliggørelse af NPinvestor.com A/S’ årsrapport 2017

Det finansielle resultat i denne meddelelse relaterer til NPinvestor.com A/S som udgør alle NPinvestor.com A/S koncernens aktiviteter.

Den fulde årsrapport er tilgængelig den 29. januar 2018 på følgende link og vedlægges endvidere nærværende selskabsmeddelelse.

https://investor.spenn.com/wp-content/uploads/2021/08/NPinvestorcom_AS_AARSRAPPORT_2017.pdf

Selskabets årsregnskab, som er revideret af Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, er godkendt af bestyrelsen dags dato.

Væsentlige økonomiske resultater for regnskabsåret 2017

 • Resultat før skat for 2017 blev på -2.527 t.kr., mod et forventet resultat på -3.284 t.kr. Resultatet skal ses i lyset, af at der ikke har været omkostninger forbundet med drift i fondsmæglerselskabet i 2017 som forventet og ekstraordinære omkostninger i forbindelse med det forlængede udbud i såvel 2017 og 2018 samt at børsnoteringen blev gennemført i regnskabsåret 2018 medio januar mod forventet ultimo november 2017.
 • Forløbet med ansøgning om at drive fondsmæglervirksomhed og offentligt udbud af selskabets aktier har påvirket muligheden for at starte fondsmægler- og driftsaktiviteter i 2017 jf. prospektets forretningsbeskrivelse, og driftsaktiviteterne forventes i stedet iværksat ultimo første kvartal 2018.
 • Koncernen realiserede i 2017 andre driftsindtægter på 865t.kr. mod 1.642 t.kr. i 2016. Koncernens historiske aktiviteter og effekt på det samlede resultat er præget af en betydelig neddrosling af disse aktiviteter i primært datterselskabet NetPosten A/S (NPinvestor A/S) i perioden idet selskabets primære fokus har været på ansøgning om at drive fondsmæglervirksomhed og offentligt udbud af aktier samt ansøgning om optagelse af selskabets aktier til handel på Nasdaq First North Copenhagen. Fremadrettet forventes de historiske aktiviteter ligeså at være sekundære i forhold til aktiviteterne i fondsmæglerselskabet. Koncernen realiserede således i 2017 ingen gebyrer, renter og provisionsindtægter, hvilket skyldes, at koncernen endnu ikke har haft mulighed for at etablere forretningsaktiviteter i forbindelse med at drive fondsmæglervirksomhed.
 • Resultat før skat for 2017 blev -2.527 t.kr., mod -1.364 t.kr. i 2016.
 • Selskabets egenkapital er faldet fra 3310 t.kr. ultimo 2016 til 84 t.kr. ultimo 2017.
 • Selskabskapitalen omfatter pr. 31. december 2017 i alt 5.249.290 stk. aktier på hver nominelt DKK. 0,10

Væsentlige begivenheder og aktiviteter for regnskabsåret 2017

 • NPinvestor.com A/S indledte i 2017, jf. selskabsmeddelelse nr. 5/2017 af 1. december 2017 vedr. offentliggørelse af prospekt og selskabsmeddelelse nr. 6/2017 af 18. december 2017 vedr. tillægsprospekt:
  • Et offentligt udbud af aktier med henblik på tilførsel af kapital til at kommercialisere forretningen
  • ansøgning om optagelse af selskabets aktier til handel på Nasdaq First North Copenhagen
 • NPinvestor.com A/S ansøgte i februar 2017 om tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed under betingelser omtalt i prospektet jf. selskabsmeddelelse nr. 5/2017 af 1. december 2017. Selskabet modtog fra Finanstilsynet den 6. oktober 2017 tilkendegivelse om, at Finanstilsynet vil meddele tilladelse i medfør af ? 14, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed til, at NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S, kunne drive fondsmæglerselskabsvirksomhed, jf. ? 9, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, når fondsmæglerselskabet blev kapitaliseret med 12,5 mio. kr.
RESULTAT ? 2013 2014 ? 2015 ? 2016 ? 2017 ?
T.DKK ? ? ? ? ? ?
Gebyrer, renter og provisionsindtægter ? 0 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
Andre driftsindtægter fra NPinvestor A/S 5.585 2.200 ? 2.695 ? 1.642 ? 865 ?
Udgifter til personale og administration -3.293 -2.792 ? -2.906 ? -2.856 ? -3.092 ?
Af- og nedskrivninger ? -19 -106 ? 0 ? -150 ? -300 ?
RESULTAT FØR SKAT ? 2.273 -698 ? -211 ? -1.364 ? -2.527 ?
Skat ? 20 0 ? 0 ? 0 ? 0 ?
ÅRETS RESULTAT ? 2.293 -698 ? -211 ? -1.364 ? -2.527 ?
? ? ? ? ? ? ?
Antal medarbejdere ? 4 3 ? 4 ? 4 ? 3 ?
? ? ? ? ? ? ?
EGENKAPITAL I ALT ? 1.108 410 ? 199 ? 3.310 ? 84 ?
AKTIVER I ALT ? 1.866 1.001 ? 864 ? 3.760 ? 1.378 ?
? ? ? ? ? ? ?
Egenkapitalforrentning før skat ? ? N/A -23,0 % -17,3 % -19,4 % -37,2 %
Egenkapitalforrentning efter skat ? ? N/A -23,0 % -17,3 % -19,4 % -37,2 %
Indtjening pr omkostningskrone ? 1,7 0,8 ? 0,9 ? 0,5 ? 0,3 ?
? ? ? ? ? ? ?
Periodens resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.). 1,21 -0,37 ? -0,11 ? -0,26 ? -0,48 ?
? ? ? ? ? ? ?
Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 0,59 0,22 ? 0,11 ? 0,63 ? 0,02 ?

Note: Ovenstående koncerntal er uddraget fra NPinvestor.com A/S og de respektive to datterselskaber NETPOSTEN A/S (Binavn NPINVESTOR A/S) og MDI GROUP A/S. Selskabet udarbejder ikke reviderede koncerntal. De sammenstillede koncerntal er udarbejdet i forbindelse med fremlæggelse i Prospektet af 1. december 2017. Ved fremlæggelse af koncerntal er der foretaget fuld konsolidering af dattervirksomheder efter den indre værdis metode. I ovenstående ”Resultat” tabel sammenlignet med ”Resultatopgørelse” for NPinvestor.com A/S bemærkes visse afgivelser for 2013-2016. Afvigelserne skyldes, at datterselskabet MDI GROUP A/S indregnes til indre værdi, men har negativ egenkapital. I 2013, 2014 og 2015 ansås moderselskabet NPinvestor.com A/S for ikke at have en retlig og faktisk forpligtelse, hvorfor den negative egenkapital i moderselskabet blev indregnet til kr. 0. I efterfølgende år anses moderselskabet for at have en retlig og faktisk forpligtelse til at dække underbalancen, hvorfor der indregnes en forpligtelse på tilknyttede virksomheder i moderselskabets årsrapport. I 2013, 2014 og 2015 repræsenterer forskellen således det negative resultat i MDI GROUP A/S og forskellen i egenkapitalen svarer til den negative egenkapital i MDI GROUP A/S. I 2016 førtes det samlede beløb tilbage og egenkapital og resultat stemmer herefter fremadrettet.

Begivenheder indtrådt efter årsrapportens afslutning

NPinvestor.com A/S’ offentlige udbud af nye aktier blev afsluttet den 15. januar 2018. Der blev tegnet i alt 1.038.855 styk nye aktier á DKK 0,10, til en pris på 17 kr. pr. aktie, svarende til tilførsel af (brutto) DKK 17.660.535 til selskabet. Den nytegnede kapital var fordelt på 923 nye aktionærer.

Formålet med udbuddet var bl.a. at NPinvestor.com A/S fik tilført kapital til kommercialisering og internationalisering af investeringskonceptet Copy trading, der indgår i den egenudviklede handelsplatform Straticator og understøtte NPinvestor.com A/S’ vækststrategi.

Første handelsdag for NPinvestor.com A/S’ aktier på Nasdaq First North i København var den 17. januar 2018 under symbolet “NPINV” og ISIN-kode DK0060827269.

Efter udbuddet består NPinvestor.com A/S’ aktiekapital af 6.288.145 styk aktier á nominelt 0,10 DKK, svarende til en selskabskapital på DKK 628.814,50.

NPinvestor.com A/S har den 29. januar 2018 fået Finanstilsynets tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed og har samme dato stiftet og registeret selskabet NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S.

Forventninger til fremtiden

Resultat før skat for 2018 forventes at ligge i niveauet -6 mio. kr.? jf. Prospektet.

Likviditetsberedskabet i NPinvestor.com A/S koncernen er grundet gennemførsel af udbud afsluttet i januar 2018 blevet styrket gennem tilførsel af kapital på 17,66 mio. kr.

Stiftelsen af eget fondsmægler NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S og etablering af driftsaktiviteter forventes at indtræde i løbet af marts måned 2018, hvor selskabet vil kunne starte med at godkende investorer til at blive kunder og benytte tradingplatformen Straticator. Som følge af godkendelsesprocessen om at opnå tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed og den forlængede udbudsperiode som sluttede den 15. januar 2018 er driftsaktiviteterne for fondsmæglerselskabet derved blevet skubbet med 3-4 måneder.

Øvrige fremadrettede aktiviteter med at udvikle og kommercialisere forretningen jf. prospektet omfatter bl.a.:

 • Udbygge organisationen med salgs- og support samt compliance personale med henblik på udrulning af produkter og services i Danmark
 • Tiltrække flere Copy Trader Mastere
 • Etablere samarbejde med eksterne investeringsnetværk fra sociale medier, investeringsklubber og lignende netværk som har egne investeringsaktiviteter og interesser og hvor der ses en markant udvikling af investeringsinteresserede
 • Videreudvikle interface og nye brugerfeatures under hensyntagen til brugernes input og behov
 • Øge synligheden og kendskabet af selskabets tradingplatform, produkter og services i markedet gennem
 • Udrulle marketing og PR aktiviteter

Bestyrelsen og direktionens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 31. december 2017:

Erik Damgaard, bestyrelsesmedlem, 1.500.000 aktier.

Jan F. Andersen, Adm. direktør, 1.067.500 aktier.

Finanskalender

Halvårsmeddelelse: 16. juli 2018

Selskabet udsender indkaldelse til ordinær generalforsamling i løbet af februar 2018.

Selskabets vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside https://npinvestor.com/vedtaegter

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S er en dansk teknologi- og finansvirksomhed som opererer i investeringsindustrien. Vores speciale er innovative produkter og brugervenlige løsninger målrettet private investorer, investeringsselskaber og finansielle institutioner. NPinvestors trading platform Straticator er en ny generation trading teknologi og princip som ændrer måden vi investerer på. Det forbedrer mulighederne for, at investorer drager fordel af fremtidens investeringsformer og teknologi til trading, porteføljestyring og formuepleje.

Fra NPinvestors ?egenudviklede online trading platform Straticator, kan ?investorer handle aktier, indeks, råvarer og valuta via deres mobiltelefon, tablet og computer. Teknologien og tradingplatformen Straticator er udviklet med alle front-end trading features og funktioner foruden den banebrydende funktion copy trading samt ?back-office faciliteter, compliance og infrastruktur. API/FIX integration og tekniske løsninger leveres til professionelle i markedet.

I Straticator platformen bestemmer investorerne selv om de vil benytte sig af ”Manuel trading” funktionalitet, hvor man handler værdipapirer online på egen hånd. Eller om investorer vil benytte Social trading metodikker med funktionerne ”Copy trading” og ”Algoritme trading” (Robot trading). Det giver investorer revolutionerende fordele og muligheder, der ikke tilbydes af konventionelle udbydere og platforme hos banker og brokere. Straticator tradingplatformens tekniske udvikling varetages af Erik Damgaard, og NPinvestor.com’s operationelle ledelsesansvar varetages af Martin Lykke og Jan F. Andersen.

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S:

Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 4060 3239, e-mail: [email protected]

NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S:

Adm. direktør Martin Lykke, tlf: 3155 5867, e-mail: [email protected]

Certified Advisor:

Per Vestergaard, CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg, tlf. + 45 2176 4317

NPinvestor.com A/S
Copenhagen Fintech Lab
Applebys Plads 7,
1411 København K
CVR: 26518199
+45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/31395dc0-3322-434c-99ed-50f0951fda52

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/56c83535-e7e5-4d0f-8cf8-22f59c0feba6

Selskabsmeddelelse nr. 11-29012018

NPinvestor.com AS 2017 årsrapport signatur

Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS ...

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar ...

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ...

Next Generation Mobile Banking & Payments