Jun 23, 2023

SPENN TECHNOLOGY A/S NOTICE TO CONVENE FOR EGM

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Company Announcement No. 107

In the following the notice to convene the Extraordinary General Meeting is presented in Danish as “Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling” and below the English version.

Bestyrelsen for SPENN Technology A/S, CVR-nr. 26 51 81 99 (”Selskabet”), indkalder hermed i henhold til § 4 i Selskabets vedtægter til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 7. juli kl. 10:00.

Generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med § 5 i Selskabets vedtægter. Der vil således ikke være adgang til fysisk fremmøde. Instruktioner til deltagelse i den virtuelle generalforsamling vil være at finde på Selskabets hjemmeside i form af en praktisk guide.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag om valg af medlem til bestyrelsen
 3. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen
 4. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår valg af Karl-Anders Grønland som dirigent.

Ad 2 – Forslag om valg af medlem til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at Bjørn Kjos vælges som medlem til bestyrelsen. Bjørn Kjos vil erstatte Adiam Negassie, som har besluttet at træde ud af bestyrelsen.

Ad 3 –Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen efter vedtægternes § 9A ændres sådan, at bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af op til 10 000 000 nye aktier af DKK 10,00 med og uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Det foreslås at bemyndigelsen skal gælde i en periode på 5 år fra vedtagelse. Det foreslås at vedtægternes § 9A ændres i overensstemmelse hermed, som angivet i vedlagte forslag til opdaterede vedtægter.

Vedtagelseskrav

Forslag under dagsordenens pkt. 1 og 2 kan vedtages med simpelt flertal, mens vedtagelse af forslaget under pkt. 3 kræver vedtagelse af mindste 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Selskabskapitalens størrelse og ret til at stemme

Om Selskabets kapitalforhold kan oplyses, at selskabskapitalen pt. udgør nominelt DKK 262.495.620,00. Hvert nominelt beløb på DKK 10,00 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 30. juni 2023.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig og løst et adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et virtuelt adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen, der udstedes som et link sendt pr. e-mail. Generalforsamlingen vil blive afholdt virtuelt via systemet ”Google-meet”. Der stilles ikke særlige tekniske krav ved anvendelse af følgende webbrowsere: Chrome, Firefox, Safari, og nyeste version af Edge.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmeldings- og fuldmagtsblanket kan downloades direkte fra Selskabets hjemmeside, https://investor.spenn.com senest den 30. juni 2023.

Anmodning om virtuelt adgangskort til generalforsamlingen kan indtil og med 30. juni 2023 kl. 23.59 rekvireres via e-mail til [email protected]. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærer, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. Anmodningen skal indeholde en behørigt udfyldt tilmeldingsblanket.

Eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for ovennævnte frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærer kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme via e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, SPENN Technology A/S, c/o Symbion, Njalsgade 76, 4, således at brevstemmen er Selskabet i hænde senest 30. juni 2023 kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der i så fald skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på Selskabets hjemmeside: https://investor.spenn.com.

Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Selskabet i hænde senest 30. juni 2023 kl. 12.00. Fuldmagten kan sendes til Selskabet pr. e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, SPENN Technology A/S, c/o Symbion, Njalsgade 76, 4.

Yderligere oplysninger vedrørende generalforsamlingen

Følgende materiale vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, https://investor.spenn.com senest den 30. juni 2023

 • indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
 • blanket til stemmeafgivelse pr. brev og afgivelse af fuldmagt
 • tilmeldingsblanket
 • udkast til vedtægter
 • praktisk guide til deltagelse i elektronisk generalforsamling

På vegne af Selskabets bestyrelse

Karl-Anders Grønland

Bestyrelsesformand

SPENN Technology A/S:

CVR nr.: 26518199

Njalsgade 76, 4.

2300 København S

Tel: +45 8830 0000

www.spenn.com

The Board of Directors of SPENN Technology A/S, company reg. no. 26 51 81 99 (the “Company”), hereby convenes an Extraordinary General Meeting pursuant to section 4 of the Company’s Articles of Association, which will be held on 7 July at 10:00.

The general meeting is held as a fully electronic general meeting in accordance with section 5 of the Company’s Articles of Association. Thus, there will be no access to physical attendance. Instructions for attending the virtual general meeting will be available on the Company’s website in the form of a practical guide.

Agenda

 1. Election of Chairman of the meeting
 2. Proposal for election of a member to the Board of Directors
 3. Proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital
 4. Miscellaneous

Re 1 – Election of Chairman of the meeting

The Board of Directors proposes the election of Karl-Anders Greenland as chairman of the meeting.

Re 2 – Proposal for election of a member to the Board of Directors

The Board of Directors proposes that Bjørn Kjos be elected as a member of the Board of Directors. Bjørn Kjos will replace Adiam Negassie, who has decided to step down from the Board of Directors.

Re 3 – Proposal to authorize the Board of Directors to increase the share capital

The Board of Directors proposes that the Board of Directors’ authority to increase the share capital pursuant to Article 9A of the Articles of Association be amended so that the Board of Directors is authorized to increase the share capital by issuing up to 10,000,000 new shares of DKK 10.00 with and without pre-emptive rights for the Company’s shareholders. It is proposed that the authorization should apply for a period of 5 years from adoption. It is proposed that section 9A of the Articles of Association be amended accordingly, as indicated in the attached proposal for updated Articles of Association.

Adoption requirements

Proposals under item 1 and 2 of 1be adopted by simple majority, while proposals under item 3 may requires the adoption of at least 2/3 of both the votes cast and the share of the share capital represented at the general meeting.

The size of the share capital and the right to vote

The share capital amounts to a nominal amount of DKK 262,495,620,00. Each nominal amount of DKK 10.00 entitles to one vote at the general meeting.

The registration date is 30 June 2023.

Shareholders who hold shares in the Company on the registration date are entitled to attend and vote at the general meeting.

The shares held by the shareholder are calculated on the registration date on the basis of the listing of the shareholder’s shares in the register of shareholders and notices of ownership that the Company has received for entry in the register of shareholders.

Participation is further conditioned by the shareholder registering in time and filling out an access card as described below.

Admission card and proxy

Every shareholder, or proxy for a shareholder, must have a virtual access card to be able to attend the general meeting, which is issued as a link sent by e-mail. The general meeting will be held virtually via the “Google-meet” system. There are no special technical requirements when using the following web browsers: Chrome, Firefox, Safari, and latest version of Edge.

Admission cards are issued to the person who, according to the owner’s register, is listed as a shareholder on the registration date, or as the Company per. the registration date has received due notice from for the purpose of entry in the register of owners.

The registration and proxy form can be downloaded directly from the Company’s website, https://investor.spenn.com no later than den 30 June 2023.

Requests for virtual access cards to the general meeting can be made until and including 30 June 2022 at 23.59 via e-mail to [email protected]. After this time, access cards cannot be ordered. Shareholders who have not requested an admission card will not have access to the general meeting. The request must include a duly completed registration form.

Any advisers must also, by name and within the above-mentioned deadline, request admission cards to the general meeting.

Shareholders may – instead of casting their vote at the general meeting itself – choose to cast a postal vote. Shareholders who choose to vote per. letter, must send their postal vote via e-mail to [email protected] or to: Bård Bjerkås, SPENN Technology A / S, c / o Symbion, Njalsgade 76, 4, so that the postal vote is received by the Company no later than 30 June 2023 at 12.00. Casted postal votes cannot be revoked.

Any shareholder may attend the general meeting by proxy, who in that case must present a written and dated proxy. The proxy form can be found on the Company’s website: https://investor.spenn.com.

When submitting a proxy to the board of directors, the completed and signed proxy form must be received by the Company no later than 30 June 2023 at 12.00. The proxy can be sent to the Company per. e-mail to [email protected] or to: Bård Bjerkås, Spenn Technology A/S, c/o Symbion, Njalsgade 76, 4.

Further information regarding the general meeting

The following material will be available on the Company’s website, https://investor.spenn.com no later than 30 June 2023:

 • Notice to convene extraordinary general meeting
 • Postal vote and proxy form
 • Registration form
 • Draft articles of association
 • Practical guide to participation in the electronic general meeting.

On behalf of the Board of Directors in the Company

Karl-Anders Grønland

Chairman of the Board

SPENN Technology A/S:

Company reg. no: 26518199

Njalsgade 76, 4.

2300 København S

Tel: +45 8830 0000

www.spenn.com

Certified Adviser

Company’s Certified Adviser is Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000

For further Information, please contact:

Jens B. Glaso, CEO SPENN Technology A/S. Phone +47 40 40 47 50, e-mail: [email protected]

SPENN Technology A/S
CVR nr.: 26518199
Njalsgade 76, 4.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
www.spenn.com

About SPENN Technology A/S

In a world where 1.7 billion people are still unbanked, SPENN Technology has democratized access to financial markets by bridging the crypto sphere with traditional finance. By utilizing blockchain technology Blockbonds has created a robust real-time payment system in which everyone can manage their savings, payments, investments and loans in an honest, transparent and secure way through the SPENN App platform. Although SPENN Technology A/S is a purpose-driven company with our vision to empower people, we are also a commercial player that always strives to develop new services for our customers.

The SPENN app is an innovative and unique digital banking platform for the unbanked as well as the banked to be able to send and receive money completely cost-free, in markets where the cost of financial services is the highest in the world. SPENN is disrupting the existing mobile payment distribution channels. SPENN has recently launched new integrated services in the platform and expects to launch more crypto services going forward.

SPENN is a technology provider to banks and governments based on a Software as a Service (SaaS) solution and has grown to become a key partner for their bank partners to drive deposits and to stay in front of innovation. SPENN is helping governments regulate the unregulated utilizing new technology and visionary ideas which have ultimately solved the biggest issue within financial inclusion.

SPENN Technology A/S is listed on the Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker code: SPENN

Attachments

Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Update on Financial Calendar 2024, Annual General Meeting and Financial Report 2023

SPARK Technology A/S: Update on Financial Calendar 2024, Annual General Meeting and Financial Report 2023 ...

SPARK Technology A/S: Henrik Skaksen Jacobsen appointed CFO

SPARK Technology A/S: Henrik Skaksen Jacobsen appointed CFO ...

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024 ...

Next Generation Mobile Banking & Payments