Categories
News

SPENN Technology A/S: SPENN Technology A/S: Notice to convene EGM

SPENN Technology A/S: SPENN Technology A/S: Notice to convene EGM

Notice to convene EGM – in the following the notice to convene the EGM is pre-sented in Danish as flows “Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling”

Bestyrelsen for SPENN Technology A/S, CVR-nr. 26 51 81 99 (”Selskabet”), indkalder hermed i henhold til § 4 i Selskabets vedtægter til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 9. december, kl. 09.00.

Generalforsamling afholdes grundet Covid 19 som en fuldstændig elektronisk generalforsamling efter selskabslovens § 77, stk. 2, 1. pkt., i overensstemmelse med § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29 december 2020. Der vil således ikke være adgang til fysisk fremmøde. Instruktioner til deltagelse i den virtuelle generalforsamling vil være at finde på Selskabets hjemmeside i form af en praktisk guide.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
 3. Forslag om tilføjelse af engelsk som koncernsprog
 4. Forslag om indførsel af (permanent) mulighed for afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling
 5. Forslag om bortfald af vederlagspolitik
 6. Forslag om opdatering af Selskabets vedtægter og formål
 7. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår valg af Peter Kierkegaard som dirigent.

Ad 2 – Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen indstiller kandidaten Petrus Johannes van der Walt til valg til Selskabets bestyrelse med henblik på at tilføre bestyrelsen yderligere viden og kompetencer i forhold til det afrikanske marked. Petrus Johannes van der Walt har omfattende erfaring med bankvirksomhed i Afrika, herunder som administrerende direktør i flere afrikanske banker.

Petrus Johannes van der Walt bestrider p.t. ikke ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Rune Glasø har accepteret at fratræde Selskabets bestyrelse fra den dato, som Petrus Johannes van der Walt måtte tiltræde Selskabets bestyrelse.

Ad 3 – Forslag om tilføjelse af engelsk som koncernsprog

Bestyrelsen foreslår valg af engelsk som koncernsprog og indførelse af muligheden for at aflægge årsrapporter og anden rapportering på engelsk. Bestyrelsen foreslår på denne baggrund følgende passus indsat i vedtægternes § 5 in fine:

”Koncernen har ud over dansk også engelsk som koncernsprog. Generalforsamlinger og møder i bestyrelsen kan afholdes på dansk eller engelsk.

Selskabets årsrapport og anden rapportering kan udarbejdes og aflægges på engelsk.”

Ad 4 – Forslag om indførsel af (permanent) mulighed for afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, hvorvidt generalforsamlinger skal afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk, og at beslutningen optages i Selskabets vedtægters § 5 ved indsættelse af følgende passus:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk i overensstemmelse med selskabslovens §77. Aktionærerne vil i denne forbindelse kunne deltage i generalforsamlingen i et virtuelt forum, som aktionæren via egen opkobling tilslutter sig. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling.”

Ad 5 – Forslag om bortfald af vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vederlagspolitik skal bortfalde, og at bestyrelsens vederlag fremadrettet konkret godkendes af generalforsamlingen efter indstilling, mens bestyrelsen fastsætter direktionens vederlag. Forslaget er stillet for at sikre fleksibilitet og mulighed for at fremme Selskabets forretningsmæssige udvikling, og idet bestyrelsen allerede i vedtægternes §9B er bemyndiget af generalforsamlingen til at implementere et incitamentsprogram for Selskabets og datterselskabers ledelse og ansatte. Forslagets eventuelle vedtagelse indebærer, at § 15 i Selskabets vedtægter vil udgå.

Ad 6 – Forslag om opdatering af Selskabets vedtægter og formål

Bestyrelsen foreslår ydermere, at Selskabets formålsbestemmelse i vedtægternes §2 opdateres til:

”Selskabets formål er selvstændigt eller gennem datterselskaber og samarbejdspartnere at forestå udvikling, fremstilling, vedligehold, licensering af salg af IT-systemer, konsulentvirksomhed, køb og salg af aktier samt deltagelse i selskaber med beslægtet virksomhed. Det ligger inden for formålet at investere i selskaber som markedsfører, distribuerer og skaffer kunder, som gør at den udviklede software og IT-systemer bliver yderligere efterspurgt og selskaber som yder associerede tjenester eller anden beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn”

Bestyrelsen foreslår samtidigt, at Selskabets vedtægter opdateres således, at bemyndigelsen i vedtægternes §9C udgår, idet denne er udnyttet og dermed ikke længere af relevans.

Vedtagelseskrav

Forslag under dagsordenens pkt. 1, 2 og 5 kan vedtages med simpelt flertal, mens vedtagelse af forslagene under pkt. 3, 4 og 6 kræver vedtagelse af mindste 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Selskabskapitalens størrelse og ret til at stemme

Om Selskabets kapitalforhold kan oplyses, at selskabskapitalen udgør nominelt DKK 239.088.084,9. Hvert nominelt beløb på DKK 0,1 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 2. december 2021.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig og løst et adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et virtuelt adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen, der udstedes som et link sendt pr. e-mail. Generalforsamlingen vil blive afholdt virtuelt via systemet ”Google-meet”. Der stilles ikke særlige tekniske krav ved anvendelse af følgende webbrowsere: Chrome, Firefox, Safari, og nyeste version af Edge.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmeldings- og fuldmagtsblanket kan downloades direkte fra Selskabets hjemmeside, https://investor.spenn.com senest den 24. november 2021.

Anmodning om virtuelt adgangskort til generalforsamlingen kan indtil og med 3. december 2021 kl. 23.59 rekvireres via e-mail til [email protected]. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærer, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. Anmodningen skal indeholde en behørigt udfyldt tilmeldingsblanket.

Eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for ovennævnte frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærer kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme via e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, Spenn Technology A/S, c/o NPinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4, således at brevstemmen er Selskabet i hænde senest 8. december kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der i så fald skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på Selskabets hjemmeside: https://investor.spenn.com.

Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Selskabet i hænde senest 8. december kl. 12.00. Fuldmagten kan sendes til Selskabet pr. e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, Spenn Technology A/S, c/o NPinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4.

Yderligere oplysninger vedrørende generalforsamlingen

Følgende materiale vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, https://investor.spenn.com senest den 24. november 2021:

 • indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
 • blanket til stemmeafgivelse pr. brev og afgivelse af fuldmagt
 • tilmeldingsblanket
 • udkast til vedtægter
 • praktisk guide til deltagelse i elektronisk generalforsamling

På vegne af Selskabets bestyrelse

Karl-Anders Grønland

Bestyrelsesformand

About SPENN Technology A/S

In a world where 1.7 billion people are still unbanked, SPENN Technology has democratized access to financial markets by bridging the crypto sphere with traditional finance. By utilizing blockchain technology Blockbonds has created a robust real-time payment system in which everyone can manage their savings, payments, investments and loans in an honest, transparent and secure way through the SPENN App platform. Although SPENN Technology A/S is a purpose-driven company with our vision to empower people, we are also a commercial player that always strives to develop new services for our customers.

The SPENN app is an innovative and unique digital banking platform for the unbanked as well as the banked to be able to send and receive money completely cost-free, in markets where the cost of financial services is the highest in the world. SPENN is disrupting the existing mobile payment distribution channels. SPENN has recently launched new integrated services in the platform and expects to launch more crypto services going forward.

SPENN is a technology provider to banks and governments based on a Software as a Service (SaaS) solution and has grown to become a key partner for their bank partners to drive deposits and to stay in front of innovation. SPENN is helping governments regulate the unregulated utilizing new technology and visionary ideas which have ultimately solved the biggest issue within financial inclusion.

SPENN Technology A/S is listed on the Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker code: SPENN