Dec 15, 2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen for SPENN Technology A/S, CVR-nr. 26 51 81 99 (”Selskabet”), indkalder hermed i henhold til § 4 i Selskabets vedtægter til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 29.12 2022, kl. 12:00.

Company Announcement No. 90

Generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med § 5 i Selskabets vedtægter. Der vil således ikke være adgang til fysisk fremmøde. Instruktioner til deltagelse i den virtuelle generalforsamling vil være at finde på Selskabets hjemmeside i form af en praktisk guide.

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve
  • Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede tegningsretter (warrants)
  • Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår valg af Karl-Anders Grønland som dirigent.

Ad 2 – Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede konvertible gældsbreve, og at beslutningen optages i Selskabets vedtægters § 9C og § 9E, som formuleret i vedlagte udkast til opdaterede vedtægter.

Ad 3 –Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede tegningsretter (warrants)
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte at udstede warrants, og at beslutningen optages i Selskabets vedtægters § 9D og § 9E, som formuleret i vedlagte udkast til opdaterede vedtægter.

Vedtagelseskrav
Forslag under dagsordenens pkt. 1 kan vedtages med simpelt flertal, mens vedtagelse af forslagene under pkt. 2-3 kræver vedtagelse af mindste 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Selskabskapitalens størrelse og ret til at stemme
Om Selskabets kapitalforhold kan oplyses, at selskabskapitalen pt. udgør nominelt DKK 247.305.070,40. Hvert nominelt beløb på DKK 0,1 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 22.12.2022. Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig og løst et adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort og fuldmagt
Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et virtuelt adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen, der udstedes som et link sendt pr. e-mail. Generalforsamlingen vil blive afholdt virtuelt via systemet ”Google-meet”. Der stilles ikke særlige tekniske krav ved anvendelse af følgende webbrowsere: Chrome, Firefox, Safari, og nyeste version af Edge.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmeldings- og fuldmagtsblanket kan downloades direkte fra Selskabets hjemmeside, https://investor.spenn.com senest den 22.12.2022

Anmodning om virtuelt adgangskort til generalforsamlingen kan indtil og med 22.12.2022 kl. 23.59 rekvireres via e-mail til [email protected]. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærer, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. Anmodningen skal indeholde en behørigt udfyldt tilmeldingsblanket.

Eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for ovennævnte frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærer kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme via e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, Spenn Technology A/S, c/o NPinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4, således at brevstemmen er Selskabet i hænde senest 22.12.2022 kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der i så fald skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på Selskabets hjemmeside: https://investor.spenn.com.

Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Selskabet i hænde senest 22.12.2022 kl. 12.00. Fuldmagten kan sendes til Selskabet pr. e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, Spenn Technology A/S, c/o NPinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4.

Yderligere oplysninger vedrørende generalforsamlingen
Følgende materiale vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, https://investor.spenn.com senest den 15.12.2022

  • indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
  • blanket til stemmeafgivelse pr. brev og afgivelse af fuldmagt
  • tilmeldingsblanket
  • udkast til vedtægter


På vegne af Selskabets bestyrelse

Karl-Anders Grønland, Bestyrelsesformand

https://investor.spenn.com/wp-content/uploads/2022/12/AoA-DRAFT_15-12-2022.pdf

https://investor.spenn.com/wp-content/uploads/2022/12/Registration_form_tilmelding.pdf

https://investor.spenn.com/wp-content/uploads/2022/12/Postal_vote_and_proxy_form_tilmelding.pdf

 

Kontakt:
Jens B. Glaso, CEO SPENN Technology A/S. Phone +47 40 40 47 50, e-mail: [email protected]
Certified Adviser: Baker Tilly Corporate Finance P/S, Att.: Gert Mortensen, Partner.
Phone: +45 33 45 10 00, www.bakertilly.dk/

SPENN Technology A/S
CVR nr.: 26518199
Njalsgade 76, 4.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
www.spenn.com

Om SPENN Technology A/S

In a world where 1.7 billion people are still unbanked, SPENN Technology has democratized access to financial markets by bridging the crypto sphere with traditional finance. By utilizing blockchain technology Blockbonds has created a robust real-time payment system in which everyone can manage their savings, payments, investments and loans in an honest, transparent and secure way through the SPENN App platform. Although SPENN Technology A/S is a purpose-driven company with our vision to empower people, we are also a commercial player that always strives to develop new services for our customers.

The SPENN app is an innovative and unique digital banking platform for the unbanked as well as the banked to be able to send and receive money completely cost-free, in markets where the cost of financial services is the highest in the world. SPENN is disrupting the existing mobile payment distribution channels. SPENN has recently launched new integrated services in the platform and expects to launch more crypto services going forward.

SPENN is a technology provider to banks and governments based on a Software as a Service (SaaS) solution and has grown to become a key partner for their bank partners to drive deposits and to stay in front of innovation. SPENN is helping governments regulate the unregulated utilizing new technology and visionary ideas which have ultimately solved the biggest issue within financial inclusion.

SPENN Technology A/S is listed on the Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker code: SPENN

Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ...

SPARK Technology A/S: Annual Financial Highlights Unaudited

SPARK Technology A/S: Annual Financial Highlights Unaudited ...

Minutes from Extraordinary General Meeting

SPENN Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting ...

Next Generation Mobile Banking & Payments