Mar 20, 2024

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

English version below

Company Announcement No. 120

Bestyrelsen for SPENN Technology A/S, CVR-nr. 26 51 81 99 (”Selskabet”), indkalder hermed i henhold til § 4 i Selskabets vedtægter til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 3. april 2024, kl. 10.00.

Generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med § 5 i Selskabets vedtægter. Der vil således ikke være adgang til fysisk fremmøde. Instruktioner til deltagelse i den virtuelle generalforsamling vil være at finde på Selskabets hjemmeside i form af en praktisk guide.

Dagsorden                                                                                                             

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag om salg af aktiver
 3. Forslag om ændring af hovednavn
 4. Forslag om valg til bestyrelsen
 5. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår valg af Karl-Anders Grønland som dirigent.

Ad 2 – Forslag om salg af aktiver

Bestyrelsen foreslår at acceptere vedlagte købstilbud på aktiver i Selskabet.

Yderligere information fremgår af vedlagte dokument

Ad 3 – Forslag om ændring af hovednavn

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets hovednavn ændres fra SPENN Technology A/S til SPARK Technology A/S. Vedtægternes § 1 foreslås opdateret i overensstemmelse hermed.

Ad 4 – Forslag om valg til bestyrelsen

Det er fastsat som en betingelse for salg af aktiver i overensstemmelse med pkt. 2, at Karl-Anders Grønland bliver bestyrelsesformand i Tyrill AB. Såfremt salget vedtages i medfør af pkt. 2, vil Karl-Anders Grønland derfor fratræde som bestyrelsesformand i Selskabet. Ligeledes vil Bjørn Kjos i forbindelse med vedtagelse af pkt. 2 indtræde i bestyrelsen i Tyrill AB og fratræde bestyrelsen i Selskabet.

Såfremt pkt. 2 vedtages, foreslår bestyrelsen, at Bård Bjerkås vælges som nyt bestyrelsesmedlem. Såfremt pkt. 2 vedtages, vil Magne Fretheim erstatte Karl-Anders Grønland som bestyrelsesformand i Selskabet.

Petrus Johannes van der Walt har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Vedtagelseskrav

Forslag under dagsordenens pkt. 1-2 og 4 kan vedtages med simpelt flertal mens pkt. 3 kræver vedtagelse af mindste 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Selskabskapitalens størrelse og ret til at stemme

Om Selskabets kapitalforhold kan oplyses, at selskabskapitalen pt. udgør nominelt DKK 262.495.620,00. Hvert nominelt beløb på DKK 10,00 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 27. marts 2024.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig og løst et adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et virtuelt adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen, der udstedes som et link sendt pr. e-mail. Generalforsamlingen vil blive afholdt virtuelt via systemet ”Google-meet”. Der stilles ikke særlige tekniske krav ved anvendelse af følgende webbrowsere: Chrome, Firefox, Safari, og nyeste version af Edge.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmeldings- og fuldmagtsblanket kan downloades direkte fra Selskabets hjemmeside, https://investor.spenn.com fra den 20. marts 2024.

Anmodning om virtuelt adgangskort til generalforsamlingen kan indtil og med 27. marts 2024 kl. 23.59 rekvireres via e-mail til [email protected]. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærer, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. Anmodningen skal indeholde en behørigt udfyldt tilmeldingsblanket.

Eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for ovennævnte frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærer kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme via e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, Spenn Technology A/S, c/o NPinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4, således at brevstemmen er Selskabet i hænde senest 2. april 2024 kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der i så fald skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på Selskabets hjemmeside: https://investor.spenn.com.

Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Selskabet i hænde senest 27. marts 2024 kl. 12.00. Fuldmagten kan sendes til Selskabet pr. e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, Spenn Technology A/S, c/o Npinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4.

Yderligere oplysninger vedrørende generalforsamlingen

Følgende materiale vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, https://investor.spenn.com senest den 20. marts 2024.

 • indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
 • blanket til stemmeafgivelse pr. brev og afgivelse af fuldmagt
 • tilmeldingsblanket
 • udkast til vedtægter
 • praktisk guide til deltagelse i elektronisk generalforsamling

På vegne af Selskabets bestyrelse

Karl-Anders Grønland

Bestyrelsesformand

SPENN Technology A/S

CVR nr.: 26518199

Njalsgade 76, 4.

2300 København S

Tel: +45 8830 0000

www.spenn.com

NOTICE TO CONVENE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Company Announcement 120

The board of directors of SPENN Technology A/S, CVR no. 26 51 81 99 (the ”Company”), hereby convene the extraordinary general meeting according to section 4 of the Company’s articles of association, held Wednesday 3 April, 10:00.

The general meeting is held completely by electronic means in accordance with section 77 of the Danish Companies Act and to section 5 of the Company’s articles of association. Thus, there will be no access to physical attendance. Instructions for participation in the virtual general meeting will be available on the Company’s website in the form of a practical guide.

Agenda

 1. Election of a chairman of the meeting
 2. Proposal on sale of activities
 3. Proposal to change the Company’s main name
 4. Proposal for election of Board Member
 5. Miscellaneous

Ad 1 – Election of chairman of the meeting

The board of directors proposes the election of Karl-Anders Grønland as conductor.

Ad 2 – Proposal on sale of activities

The board of directors proposes that the received offer regarding sale of assets in the Company (see attachments) is approved.

Further information appears in the attached document.

Ad 3 – Proposal to change the Company’s main name

The Board of Directors proposes to change the Company’s main name from SPENN Technology A/S to SPARK Technology A/S. The articles of association clause 1 is proposed updated accordingly.

Ad 4 – Proposal for election of a member to the Board of Directors

It is stipulated as a condition for the sale of assets in accordance with item 2, that Karl-Anders Grønland becomes chairman of the board of Tyrill AB. If the sale is approved pursuant to item 2, Karl-Anders Grønland will therefore resign as chairman of the board in the Company. Likewise, Bjørn Kjos will, in connection with the adoption of item 2 join the board of Tyrill AB and resign from the board of the Company.

If item 2 is adopted, the board proposes that Bård Bjerkås is elected as a new board member. If item 2 is adopted, Magne Fretheim will replace Karl-Anders Grønland as chairman of the board of the Company.

Petrus Johannes van der Walt has announced that he wishes to resign from the board.

Adoption requirements

Proposals under items 1-2 and 4 on the agenda can be adopted by a simple majority, while item 3 requires the adoption of at least 2/3 of both the votes cast and the share of the share capital represented at the general meeting.

The size of the share capital and the right to vote

The share capital amounts to a nominal amount of DKK 262,495,620.00. Each nominal amount of DKK 10.00 entitles to one vote at the general meeting.

The registration date is 27 March 2024.

Shareholders who hold shares in the Company on the registration date are entitled to attend and vote at the general meeting.

The shares held by the shareholder are calculated on the registration date on the basis of the listing of the shareholder’s shares in the register of shareholders and notices of ownership that the Company has received for entry in the register of shareholders.

Participation is further conditioned by the shareholder registering in time and filling out an access card as described below.

Admission card and proxy

Every shareholder, or proxy for a shareholder, must have a virtual access card to be able to attend the general meeting, which is issued as a link sent by e-mail. The general meeting will be held virtually via the “Google-meet” system. There are no special technical requirements when using the following web browsers: Chrome, Firefox, Safari, and latest version of Edge.

Admission cards are issued to the person who, according to the owner’s register, is listed as a shareholder on the registration date, or as the Company per. the registration date has received due notice from for the purpose of entry in the register of owners.

The registration and proxy form can be downloaded directly from the Company’s website, https://investor.spenn.com from 20 March 2024.

Requests for virtual access cards to the general meeting can be made until and including 27 March 2024 at 23.59 via e-mail to [email protected]. After this time, access cards cannot be ordered. Shareholders who have not requested an admission card will not have access to the general meeting. The request must include a duly completed registration form.

Any advisers must also, by name and within the above-mentioned deadline, request admission cards to the general meeting.

Shareholders may – instead of casting their vote at the general meeting itself – choose to cast a postal vote. Shareholders who choose to vote per. letter, must send their postal vote via e-mail to [email protected] or to: Bård Bjerkås, Spenn Technology A / S, c / o NPinvestor A / S, Symbion, Njalsgade 76, 4, so that the postal vote is received by the Company no later than 2 April 2024 at 12.00. Casted postal votes cannot be revoked.

Any shareholder may attend the general meeting by proxy, who in that case must present a written and dated proxy. The proxy form can be found on the Company’s website: https://investor.spenn.com.

When submitting a proxy to the board of directors, the completed and signed proxy form must be received by the Company no later than 27 March 2024 at 12.00. The proxy can be sent to the Company per. e-mail to [email protected] or to: Bård Bjerkås, Spenn Technology A/S, c/o NPinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4.

Further information regarding the general meeting

The following material will be available on the Company’s website, https://in- vestor.spenn.com no later than 20 March 2024:

 • Notice to convene extraordinary general meeting
 • Postal vote and proxy form
 • Registration form
 • Practical guide to participation in the electronic general meeting.

On behalf of the board of directors in the Company

Karl-Anders Grønland

Chairman of the board

SPENN Technology A/S

CVR no.: 26518199

Njalsgade 76, 4.

2300 København S

Tel: +45 8830 0000

www.spenn.com

Certified Adviser
SPENN Technology’s Certified Adviser is Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000

SPARK Technology A/S
CVR nr.: 26518199
Njalsgade 76, 4.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
www.spenn.com

 

About SPENN Technology A/S

In a world where 1.7 billion people are still unbanked, SPENN Technology has democratized access to financial markets by bridging the crypto sphere with traditional finance. By utilizing blockchain technology Blockbonds has created a robust real-time payment system in which everyone can manage their savings, payments, investments and loans in an honest, transparent and secure way through the SPENN App platform. Although SPENN Technology A/S is a purpose-driven company with our vision to empower people, we are also a commercial player that always strives to develop new services for our customers.

The SPENN app is an innovative and unique digital banking platform for the unbanked as well as the banked to be able to send and receive money completely cost-free, in markets where the cost of financial services is the highest in the world. SPENN is disrupting the existing mobile payment distribution channels. SPENN has recently launched new integrated services in the platform and expects to launch more crypto services going forward.

SPENN is a technology provider to banks and governments based on a Software as a Service (SaaS) solution and has grown to become a key partner for their bank partners to drive deposits and to stay in front of innovation. SPENN is helping governments regulate the unregulated utilizing new technology and visionary ideas which have ultimately solved the biggest issue within financial inclusion.

SPENN Technology A/S is listed on the Nasdaq First North Growth Market Denmark and on OTCQX in USA.

Ticker codes:

Europe – Nasdaq First North: SPENN

USA – OTCQX: SPNNF

Attachments

Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ...

SPARK Technology A/S: Annual Financial Highlights Unaudited

SPARK Technology A/S: Annual Financial Highlights Unaudited ...

Minutes from Extraordinary General Meeting

SPENN Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting ...

Next Generation Mobile Banking & Payments