Apr 11, 2024

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Company Announcement No. 123

English version below

Bestyrelsen for SPARK Technology A/S, CVR-nr. 26 51 81 99 (”Selskabet”), indkalder hermed i henhold til § 4 i Selskabets vedtægter til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 25. april 2024, kl. 10.00.

Generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med § 5 i Selskabets vedtægter. Der vil således ikke være adgang til fysisk fremmøde. Instruktioner til deltagelse i den virtuelle generalforsamling vil være at finde på Selskabets hjemmeside i form af en praktisk guide.

Dagsorden                                                                                                             

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
 3. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår valg af Magne Fretheim som dirigent.

Ad 2 – Forslag til valg af nyt bestyrelsesmedlem

Der var fremsat forslag om valg af Gabriel Jensaas som nyt bestyrelsesmedlem.

Vedtagelseskrav

Forslag under dagsordenens pkt. 1-2 kan vedtages med simpelt flertal af såvel de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Selskabskapitalens størrelse og ret til at stemme

Om Selskabets kapitalforhold kan oplyses, at selskabskapitalen pt. udgør nominelt DKK 262.495.620,00. Hvert nominelt beløb på DKK 10,00 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er den 18. april 2024.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig og løst et adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et virtuelt adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen, der udstedes som et link sendt pr. e-mail. Generalforsamlingen vil blive afholdt virtuelt via systemet ”Google-meet”. Der stilles ikke særlige tekniske krav ved anvendelse af følgende webbrowsere: Chrome, Firefox, Safari, og nyeste version af Edge.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmeldings- og fuldmagtsblanket kan downloades direkte fra Selskabets hjemmeside, https://sparktechnology.dk fra den 11. april 2024.

Anmodning om virtuelt adgangskort til generalforsamlingen kan indtil og med 18. april 2024 kl. 23.59 rekvireres via e-mail til [email protected]. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærer, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. Anmodningen skal indeholde en behørigt udfyldt tilmeldingsblanket.

Eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for ovennævnte frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærer kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme via e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, SPARK Technology A/S, c/o NPinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4, således at brevstemmen er Selskabet i hænde senest 18. april 2024 kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der i så fald skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på Selskabets hjemmeside: https://sparktechnology.dk/.

Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Selskabet i hænde senest 18. april 2024 kl. 12.00. Fuldmagten kan sendes til Selskabet pr. e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, SPARK Technology A/S, c/o Npinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4.

Yderligere oplysninger vedrørende generalforsamlingen

Følgende materiale er vedhæftet denne meddelelse og vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, https://sparktechnology.dk senest den 11. april 2024.

 • indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
 • blanket til stemmeafgivelse pr. brev og afgivelse af fuldmagt
 • tilmeldingsblanket
 • praktisk guide til deltagelse i elektronisk generalforsamling

På vegne af Selskabets bestyrelse

Magne Fretheim

Bestyrelsesformand

Certified Adviser

Company’s Certified Adviser is Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000

For further Information, please contact:

Jens B. Glaso, CEO SPARK Technology A/S. Phone +47 40 40 47 50, e-mail: [email protected]

SPARK Technology A/S

CVR nr.: 26518199

Njalsgade 76, 4.

2300 København S

Tel: +45 8830 000

https://sparktechnology.dk

NOTICE TO CONVENE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Company Announcement No. 123

The board of directors of SPARK Technology A/S, CVR no. 26 51 81 99 (the ”Company”), hereby convene the extraordinary general meeting according to section 4 of the Company’s articles of association, held 25 April, 10:00.

The general meeting is held completely by electronic means in accordance with section 77 of the Danish Companies Act and to section 5 of the Company’s articles of association. Thus, there will be no access to physical attendance. Instructions for participation in the virtual general meeting will be available on the Company’s website in the form of a practical guide.

Agenda

 1. Election of a chairman of the meeting
 2. Election of new board member
 3. Miscellaneous

Ad 1 – Election of chairman of the meeting

The board of directors proposes the election of Magne Fretheim as conductor.

Ad 2 – Proposal on election of new board member

 

It was proposed to elect Gabriel Jensaas as new member of the board of directors.

Adoption requirements

Proposals under item of the agenda items 1 and to 2 may be adopted by a simple majority of both the votes cast and the share capital represented at the general meeting.

The size of the share capital and the right to vote

The share capital amounts to a nominal amount of DKK 262,495,620.00. Each nominal amount of DKK 10.00 entitles to one vote at the general meeting.

The registration date is 18. April 2024.

Shareholders who hold shares in the Company on the registration date are entitled to attend and vote at the general meeting.

The shares held by the shareholder are calculated on the registration date on the basis of the listing of the shareholder’s shares in the register of shareholders and notices of ownership that the Company has received for entry in the register of shareholders.

Participation is further conditioned by the shareholder registering in time and filling out an access card as described below.

Admission card and proxy

Every shareholder, or proxy for a shareholder, must have a virtual access card to be able to attend the general meeting, which is issued as a link sent by e-mail. The general meeting will be held virtually via the “Google-meet” system. There are no special technical requirements when using the following web browsers: Chrome, Firefox, Safari, and latest version of Edge.

Admission cards are issued to the person who, according to the owner’s register, is listed as a shareholder on the registration date, or as the Company per. the registration date has received due notice from for the purpose of entry in the register of owners.

The registration and proxy form can be downloaded directly from the Company’s website: sparktechnology.dk from 11. April 2024.

Requests for virtual access cards to the general meeting can be made until and including 18 April 2024 at 23.59 via e-mail to [email protected]. After this time, access cards cannot be ordered. Shareholders who have not requested an admission card will not have access to the general meeting. The request must include a duly completed registration form.

Any advisers must also, by name and within the above-mentioned deadline, request admission cards to the general meeting.

Shareholders may – instead of casting their vote at the general meeting itself – choose to cast a postal vote. Shareholders who choose to vote per. letter, must send their postal vote via e-mail to [email protected] or to: Bård Bjerkås, SPARK Technology A / S, c / o NPinvestor A / S, Symbion, Njalsgade 76, 4, so that the postal vote is received by the Company no later than 18 April 2024 at 12.00. Casted postal votes cannot be revoked.

Any shareholder may attend the general meeting by proxy, who in that case must present a written and dated proxy. The proxy form can be found on the Company’s website: https://sparktechnology.dk

When submitting a proxy to the board of directors, the completed and signed proxy form must be received by the Company no later than 18 April 2024 at 12.00. The proxy can be sent to the Company per. e-mail to [email protected] or to: Bård Bjerkås, SPARK Technology A/S, c/o NPinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4.

Further information regarding the general meeting

The following material is attached to this company announcement and will be available on the Company’s website, https://sparktechnology.dk no later than 11. April 2024:

 • Notice to convene extraordinary general meeting
 • Postal vote and proxy form
 • Registration form
 • Practical guide to participation in the electronic general meeting.

On behalf of the board of directors in the Company

Magne Fretheim

Chairman of the board

Certified Adviser

Company’s Certified Adviser is Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000

For further Information, please contact:

Jens B. Glaso, CEO SPARK Technology A/S. Phone +47 40 40 47 50, e-mail: [email protected]

SPARK Technology A/S

CVR nr.: 26518199

Njalsgade 76, 4.

2300 København S

Tel: +45 8830 000

https://sparktechnology.dk

Om SPARK Technology A/S

In a world where 1.7 billion people are still unbanked, SPARK Technology has democratized access to financial markets by bridging the crypto sphere with traditional finance. By utilizing blockchain technology the company has created a robust real-time payment system in which everyone can manage their savings, payments, investments and loans in an honest, transparent and secure way through the SPENN App platform. Although SPARK Technology A/S is a purpose-driven company with our vision to empower people, we are also a commercial player that always strives to develop new services for our customers.

The SPENN app is an innovative and unique digital banking platform for the unbanked as well as the banked to be able to send and receive money completely cost-free, in markets where the cost of financial services is the highest in the world. SPENN is disrupting the existing mobile payment distribution channels. SPENN has launched new integrated services in the platform and expects to launch more crypto services going forward.

SPARK Technology is a technology provider to banks and governments based on a Software as a Service (SaaS) solution and has grown to become a key partner for their bank partners to drive deposits and to stay in front of innovation. SPARK Technology is helping governments regulate the unregulated utilizing new technology and visionary ideas which have ultimately solved the biggest issue within financial inclusion.

SPARK Technology A/S (under the name SPENN Technology) is listed on the Nasdaq First North Growth Market Denmark and on OTCQX in USA. 

Ticker codes:

Europe – Nasdaq First North: SPENN

USA – OTCQX: SPNNF

Vedhæftninger

Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Update on Financial Calendar 2024, Annual General Meeting and Financial Report 2023

SPARK Technology A/S: Update on Financial Calendar 2024, Annual General Meeting and Financial Report 2023 ...

SPARK Technology A/S: Henrik Skaksen Jacobsen appointed CFO

SPARK Technology A/S: Henrik Skaksen Jacobsen appointed CFO ...

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024 ...

Next Generation Mobile Banking & Payments