Aug 8, 2019

NPinvestor.com A/S: Offentliggørelse af delårsrapport 2019

Selskabsmeddelelse 35/2019

8. august 2019

CVR nr. 26518199

Offentliggørelse af NPinvestor.com A/S’ delårsrapport 2019

(alle beløb i DKK)

Det finansielle resultat i denne meddelelse relaterer til NPinvestor.com A/S som udgør alle NPinvestor.com A/S koncernens aktiviteter. Den fulde delårsrapport 2019 er tilgængelig den 8. august 2019 på følgende link og vedlægges endvidere nærværende selskabsmeddelelse.
https://investor.spenn.com/wp-content/uploads/2021/08/NPinvestorcom_AS_DELAARSRAPPORT_2019-1.pdf

Selskabets delårsrapport 2019 er godkendt af bestyrelsen dags dato.

Udvikling økonomiske forhold og aktiviteter for halvårsregnskabet 2019

Resultat for koncernen før skat for 1. halvår 2019 blev -4.614 t.kr. mod -2.677 t.kr. i 1. halvår 2018. Indtægter for 1. halvår 2019 blev 482 t.kr. mod 491 t.kr. i 1. halvår 2018. Koncernens balance pr. 30 juni 2019 udviser en balancesum på 7.125 t.kr. og en egenkapital på 6.229 t.kr.

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

2019 2018
Hovedtal, t.kr.
Netto rente- og gebyrindtægter 158 -1
Andre driftsindtægter 324 492
Udgifter til personale og administration -4.931 -3.016
Af- og nedskrivninger -164 -150
Resultat før skat -4.614 -2.677
Skat 0 0
Årets resultat -4.614 -2.677
Antal medarbejdere 5 6
Egenkapital i alt 6.229 14.693
Aktiver i alt 7.125 15.414
Nøgletal
Regnskabsrelaterede
Overskudsgrad -959,25 -545,21
Likviditetsgrad 715,74 1.993,62
Soliditetsgrad 87,42 95,32
Egenkapitalforrentning før skat -54,05 -36,23
Egenkapitalforrentning efter skat -54,05 -36,23
Aktierelaterede
Indre værdi pr. aktie ultimo 0,99 2,34
Resultat før skat pr. aktie ultimo -0,73 -0,43
Resultat efter skat pr. aktie ultimo -0,73 -0,43
Indre værdi pr. aktie gennemsnit 0,99 2,38
Resultat før skat pr. aktie gennemsnit -0,73 -0,43
Resultat efter skat pr. aktie gennemsnit -0,73 -0,43
Gennemsnitlige antal aktier i stk. 6.288.145 6.178.488
Antal aktier i stk. ultimo 6.288.145 6.288.145

Hovedaktivitet

Koncernens væsentligste aktivitet er under opbygning og består i at operere som fondsmæglervirksomhed reguleret af det danske finanstilsyn, hvor kunder kan investere i forskellige investeringsstrategier, finansielle instrumenter og produkter via selskabets tradingplatform Straticator med særligt fokus på investeringsfunktionen Copy Trading.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Selskabet er under opbygning og derfor er driften endnu ikke fuldt normaliseret.

Udvikling i økonomiske forhold og aktiviteter

Koncernens resultatopgørelse for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019 udviser et resultat på -4.614 t.kr., og koncernens balance pr. 30. juni 2019 udviser en balancesum på t.kr. 7.125, og en egenkapital på 6.229 t.kr. Selskabskapitalen omfatter pr. 30. juni 2019 i alt 6.288.145 stk. aktier på hver nominelt DKK. 0,10.

Selskabet har i 2019 haft et stigende indskud af penge som kunder indsætter hos Selskabet, for at kunne benytte de Copy Trading investeringsstrategier som handelsplatformen Straticator giver adgang til. Med Copy Trading kan investorer automatisk kopiere og derved få samme handler som udføres i de forskellige investeringsstrategier, med henblik på at pleje deres egen formue og portefølje.

Selskabet har endnu et svagt fundament, og det uklart i hvilket omfang det fremadrettede tempo i væksten vil ske, og hvilken betydning effekten fra aktiviteter og investeringer, som foretages for at udvikle forretningen, har. Selskabet arbejder på at lancere flere nye investeringsstrategier, udrulle kommercielle aktiviteter og indgå samarbejdsaftaler, som kan bidrage til at tiltrække nye kunder samt udbrede kendskabet til Selskabet og anvendelse af handelsplatformen Straticator og Copy Trading funktionen.

Selskabet har i 1. halvår 2019 udført forskellige kommercielle initiativer, herunder i første del gennemført marketingaktiviteter på det danske marked via sociale media og i løbet af 2. kvartal gennemført tiltag på andre digitale netværk og kanaler samt på specifikke finansielle media, foruden orientering med nyheder til Selskabets egne aktionærer. Selskabet har bl.a. produceret materialer og video til styrke marketing- og kundeservices.

Selskabet har, med henblik på den fremadrettede udvikling, sprogversioneret Selskabets website www.npinvestor.com

til svensk og engelsk. Selskabet har etableret dialog med potentielle kommercielle samarbejdspartnere med henblik på større distribution og kontakt til markedet med det formål at kunne styrke salget. Der er foregået forhandlinger med mulige samarbejdspartnere om anvendelse af Selskabets tradingplatform Straticator, Copy Trading funktionen og øvrige forretningsmæssige faciliteter som reguleret finansiel virksomhed.

Selskabet har i perioden haft fokus på optimering af forretningsgange og etablering af interne systemer til bl.a. offentlig og international rapportering og styrke de operationelle opgaver.

Selskabets Copy Trader Masters har i perioden haft svære investeringsvilkår pga. uro på de finansielle markeder med svingende resultater til følge. Selskabet forventer at kunne introducere nye Copy Trader Masters i 2. halvår.

Selskabets egen teknologi og tradingplatform Straticator er i perioden lanceret i ny og forbedret version, som gør det nemmere og hurtigere at hente og benytte tradingplatformen, ligesom der er lanceret en dansk version foruden den engelske. Selskabet har skiftet hostingleverandør for drift og vedligehold af handelsplatformen.

På investor relation området har Selskabet indgået samarbejde med Nordicrise.com, hvor Selskabet sammen med andre selskaber på First North arbejder på udbredelse og kendskab til Selskabets aktie og virksomhed over for investormiljøet.

Begivenheder efter statusdagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af delårsrapporten.

Selskabet vedtog på ekstraordinær generalforsamling den 26. juni 2019 gennemførsel af fortegningsemission for eksisterende aktionærer med henblik på en kapitalforhøjelse. Tegningsperioden og kapitalforhøjelsen blev gennemført i juli 2019. Resultatet af fortegningsemissionen blev et bruttoprovenu på 7,55 mio. kr. før omkostninger.

Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden

Forudsætningerne for at Selskabet når sine langsigtede mål, om at skabe vækst og udvikling, kræves en stigende tilgang af nye og succesfulde Copy Trader Masters, med udbud af flere strategier og produkter, som introduceres via tradingplatformen Straticator. Ligeledes kræves, at der tiltrækkes flere nye kunder, med en øget deponering af investerede kundemidler og stigende tradingvolumen.

Selskabet vil arbejde på, at opnå en ledende position inden for Copy Trading til formuepleje og investering, på det danske og Nordiske markeder ved at imødekomme krav og ønsker fra private og professionelle investorer ved bl.a. at udvikle og udbyde investeringsprodukter og handelsfaciliteter herunder synliggøre fordele og perspektiver af Copy trading.

Fremadrettede aktiviteter har til formål at udvikle og kommercialisere forretningen ved bl.a. at:

  • Indgå aftale med flere Copy Trader Master’s og lancering af flere strategier og produkter
  • Tiltrække flere kunder som investerer og benytter handelsplatformen Straticator og Copy Trading
  • Etablere samarbejde med eksterne kommercielle partnere og netværk hvor der findes potentielle kunder
  • Videreudvikle handelsplatformen
  • Øge synligheden og kendskabet til NPinvestor, tradingplatformen Straticator, produkter og handelsfaciliteter i markedet via marketing og PR-aktiviteter
  • Fortsætte lokale kommercielle aktiviteter og etablere en international indsats rettet mod det svenske og Nordiske marked

Filialer i udlandet

Koncernen har ikke filialer i udlandet.

Vidensressourcer og lønpolitik

Selskabets succes er bl.a. baseret på medarbejdernes vidensressourcer indenfor investering, compliance og en række andre områder.

Selskabets virksomhed stiller høje krav til medarbejdernes viden, kompetencer og erfaring. Selskabets målsætning i forbindelse med ansættelser er derfor at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med ekspertise indenfor relevante fagområder, herunder den finansielle sektor og andre relevante sektorer. Dette afspejler sig i selskabets lønpolitik, der kan rekvireres ved henvendelse til selskabet.

Dette gør, at koncernen og selskabet altid vil have et højt niveau af vidensressourcer på området. Endvidere orienterer medarbejdere og ledelse sig fagligt via de nødvendige kanaler og hos samarbejdspartnere m.v. for at til stadighed at opretholde et højt vidensniveau. Der arbejdes løbende med at vedligeholde og opkvalificere medarbejdernes vidensressourcer.

Bestyrelsen og direktionens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 31. december 2018:

Erik Damgaard, bestyrelsesmedlem, 1.500.000 aktier.

Jan F. Andersen, Adm. direktør, 1.067.500 aktier.

Finanskalender

Årsregnskabsmeddelelse: 6. februar 2020
Selskabets vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside https://npinvestor.com/vedtaegter

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S er en dansk fintech virksomhed indenfor investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan investere og pleje deres formue. Målet er at gøre vores kunder til succesfulde investorer. Det er gratis at blive oprettet som kunde. Vi har ingen depotgebyrer eller skjulte omkostninger.

NPinvestor.com er et finansielt selskab som fondsmægler med egen EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn. Vi er medlem af Garantiformuen, hvilket betyder at detail kunder vil få deres indskud dækket på et beløb svarende til EUR 100.000 (DKK 750.000) i tilfælde af selskabets konkurs.

Copy Trading – banebrydende investeringsform

Copy Trading betyder, at investorer kan kopiere andre investorers handler automatisk og i realtid på NPinvestors tradingplatform Straticator. Det sker på kundens egen konto, hvor alle handler eksekveres og registreres.

Straticator giver derudover kunder mulighed for at investere online til konkurrencedygtige priser, i aktier, CFD, indeks, valuta (FX), på tværs af de globale finansielle markeder i realtid, fra én samlet konto via mobil og computer. Det giver investorer særlige fordele og muligheder, der ikke tilbydes af konventionelle udbydere og platforme hos banker og brokere.

Copy Trader Master – kopier automatisk handler og porteføljer

Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi. En Copy Trader Master er ikke ansat af NPinvestor, men har indgået aftale hvor indtægter fra handelsomkostninger og performance deles. Copy Trader Masteren investerer med sin personlige portefølje og efter egen strategi og har dermed ”hånden på kogepladen”. Det er også muligt at oprette ”lukkede grupper” af investorer eller netværk som benytter Copy trading faciliteterne i Straticator og som derfor udelukkende giver gruppens medlemmer en eksklusiv adgang – det kan f.eks. være investeringsklubber, familier, netværk, fonde og professionelle investorer.

På selskabets hjemmeside www.npinvestor.com ses yderligere information om selskabet og Copy trading samt handelsplatformen Straticator.

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S
CVR nr.: 26518199
Symbol: NPINV
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
[email protected]

www.npinvestor.com

 

Vedhæftet fil

Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024 ...

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS ...

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar ...

Next Generation Mobile Banking & Payments