Aug 4, 2020

NPinvestor.com A/S: NPinvestor.com A/S: Offentliggørelse af delårsrapport 2020

Selskabsmeddelelse 44/ 2020

  1. august 2020

CVR nr. 26518199

Offentliggørelse af NPinvestor.com A/S’ delårsrapport 2020

(alle beløb i DKK)

Det finansielle resultat i denne meddelelse relaterer til NPinvestor.com A/S som udgør alle NPinvestor.com A/S koncernens aktiviteter. Den fulde delårsrapport 2020 er tilgængelig den 4. august 2020 på følgende link og vedlægges endvidere nærværende selskabsmeddelelse.

https://investor.spenn.com/wp-content/uploads/2021/08/NPinvestorcom_AS_DELAARSRAPPORT_2020-1.pdf

Selskabets delårsrapport 2020 er godkendt af bestyrelsen dags dato.

Udvikling i økonomiske forhold for delårsrapporten 2020

Resultat for koncernen før skat for 1. halvår 2019 blev -2.852 t.kr. mod -4.614 t.kr. i 1. halvår 2019. Indtægter for 1. halvår 2020 blev 265 t.kr. mod 482 t.kr. i 1. halvår 2019. Koncernens balance pr. 30 juni 2030 udviser en balancesum på 4.863 t.kr. og en egenkapital på 3.777 t.kr. Selskabskapitalen omfatter pr. 30. juni 2020 i alt 10.061.034 stk. aktier på hver nominelt DKK. 0,10. Selskabet fastholder sine forventninger til en væsentlig forbedring af resultat før skat i 2020 i forhold til 2019.

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN
2020 2019
Hovedtal, t.kr.
Netto rente- og gebyrindtægter 1 157
Andre driftsindtægter 264 324
Udgifter til personale og administration -2.952 -4.931
Af- og nedskrivninger -168 -150
Resultat før skat -2.856 -4.614
Skat 0 0
Årets resultat -2.856 -4.614
Antal medarbejdere 3 5
Egenkapital i alt 3.777 6.229
Aktiver i alt 4.863 7.125
Nøgletal
Regnskabsrelaterede
Overskudsgrad -1.076,23 -545,21
Likviditetsgrad 410,96 1.993,62
Soliditetsgrad 77,67 95,32
Egenkapitalforrentning før skat -54,81 -36,23
Egenkapitalforrentning efter skat -54,81 -36,23
Aktierelaterede
Indre værdi pr. aktie ultimo 0,38 2,34
Resultat før skat pr. aktie ultimo -0,28 -0,43
Resultat efter skat pr. aktie ultimo -0,28 -0,43
Indre værdi pr. aktie gennemsnit 0,38 2,38
Resultat før skat pr. aktie gennemsnit -0,28 -0,43
Resultat efter skat pr. aktie gennemsnit -0,28 -0,43
Gennemsnitlige antal aktier i stk. 10.061.034 6.288.145
Antal aktier i stk. ultimo 10.061.034 6.288.145

Hovedaktivitet

Koncernens væsentligste aktivitet har i den hidtidige fase primært bestået i at operere som fondsmæglervirksomhed, reguleret af det danske finanstilsyn, hvor kunder kunne investere i forskellige investeringsstrategier, finansielle instrumenter og produkter med særligt fokus på investeringsfunktionen Copy trading. Hertil beslægtet virksomhed inden for finansiel media, indhold og data formidling. I forbindelse med justering af koncernens forretningsaktiviteter i 2020 rettes fokus på ny online discount-brokervirksomhed, hvor kunder kan handle cryptovalutaer.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Selskabet er under opbygning og derfor er driften endnu ikke fuldt normaliseret.

Udvikling i økonomiske forhold og aktiviteter

Koncernens resultatopgørelse for perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020 udviser et resultat på -2.852 t.kr., og koncernens balance pr. 30. juni 2020 udviser en balancesum på t.kr. 4.863, og en egenkapital på 3.777 t.kr. Selskabskapitalen omfatter pr. 30. juni 2020 i alt 10.061.034 stk. aktier på hver nominelt DKK. 0,10.

Koncernen har i perioden fortsat gennemførsel af omkostningstilpasninger, forberedelse og gennemførsel af nye forretningstiltag og aktiviteter samt investering i udvikling af nye trading og investeringsløsninger, som ventes at styrke koncernens kommercielle muligheder, konkurrencegrundlag, vækst og internationale potentiale.

I forbindelse med justering af koncernens forretningsaktiviteter i 2020 rettes fokus på en ny online discount-brokervirksomhed, hvor kunder kan handle cryptovalutaer, hvilket i første halvår 2020 har været under udvikling og lanceres i august 2020. Selskabet har i perioden opnået registrering hos det danske finanstilsyn, så det kan udbyde virtuelle valutaer i henhold til hvidvasklovens §48, stk. 1.

Handlen med cryptovalutaer og antallet af personer, som handler cryptovalutaer, er steget voldsomt. Selskabet vurderer, at en cryptobroker, som udbyder handel med cryptovalutaer med særligt fokus på tradere og investorer, åbner for nye indtjeningsmuligheder, da antallet af tradere, deponering af midler og handelsvolumen stiger kombineret med, at der samtidig er stor volatilitet i cryptomarkedet, hvilket er essentielt for en broker.

Selskabet vurderer, at markedet for handel med cryptovalutaer generelt præges af høj kurtage og store handelsomkostninger, som ofte er langt højere end ved handel med traditionelle aktiver såsom FX eller aktier. Disse vilkår ved handel med cryptovalutaer gør det sværere for tradere at opnå afkast eller praktisere den handelsstrategi og det handelsmønster, som ønskes. Selskabet vurderer med lanceringen af egen cryptobroker at sætte nye globale standarder, hvor handel med f.eks. Bitcoin i lang tid har været kendetegnet ved, at der er høje omkostninger ved at handle for tradere.

Selskabet har i regi af det 100 pct. ejede datterselskab CPH Crypto A/S lanceret websitet www.cphcrypto.com, hvor brugere har mulighed for at tilmelde sig en liste for at blive kunde og få adgang til tradingplatform og egen kundekonto, når der åbnes for livehandel. Forretningsmodellen baseres på en særdeles konkurrencedygtig prispolitik ved handel med cryptovalutaer i forhold til det globale marked. Dette kombineres med, at kundernes deponering af cryptovalutaer forsikres, og at der stilles relevante tradingfaciliteter til rådighed for kunderne, som ønsker bedre vilkår og tradingfaciliteter end hos almindelige crypto exchanges.

Med selskabets nye discount crypto-broker kan tradere og investorer fokusere på deres strategi uden at skulle bekymre sig om omkostningerne. Selskabet arbejder endvidere på andre features som forventes at være relevante for tradere og investorer inden for handel med cryptovalutaer. Med CPH Cryptos lave fees for handel med crypto vil det f.eks. være muligt for traders at udvide antallet af handelsstrategier, der kan anvendes. Høje fees har tidligere gjort det dyrt at gennemføre mange hurtige handler.

Selskabet har etableret nye og centrale samarbejder med anerkendte leverandører og partnere inden for bl.a. crypto-industrien, herunder it-udviklere, betalings- og serviceproviders, leverandører inden for likviditet og handel mm.

CPH Cryptos tradingplatform har i den seneste periode været lanceret i en lukket kreds i beta-version til test og udvikling og vil ligeså i den kommende fase, hvor der åbnes for en bredere kreds af nye kunder og markeder, blive videreudviklet i forhold til den feedback og de erfaringer, som selskabet opnår fra et større antal kunder på platformen og tilhørende systemer og tools. Selskabet fortsætter videreudviklingen med it-integration, programmering, design og interface af den samlede onlinebrokerløsning fremadrettet. Selskabet har i perioden fortsat udviklingen af løsninger til trading- og investeringsfeatures herunder automatiseret handel, som vurderes også at have et potentiale inden for såvel crypto-markedet som handel med investeringsprodukter og instrumenter.

Den nye cryptobroker virksomhed CPH Crypto vurderes at have et internationalt potentiale, og platformen, websitet samt øvrige tools lanceres i første omgang på engelsk og i efterfølgende faser udrulles relevante sprogversioneringer. Selskabet forventer i første fase at kunne tiltrække nye kunder fra Skandinavien og Europa og efterfølgende fra øvrige internationale markeder.

Selskabet arbejder på produktion af marketing materiale, PR- og mediastrategi og promotions til lanceringen af cryptobrokerforretningen.

Selskabet indgik i februar 2020 aftale om likviditetsudbud med Lago Kapital Ltd i overensstemmelse med ”Nasdaq Nordic Liquidity Provision quoting obligations”.

Begivenheder efter statusdagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af delårsrapporten.

Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden

Med lanceringen af den nye cryptobroker CPH Crypto forventer selskabet at skabe et stærkere kommercielt grundlag og et internationalt vækstpotentiale med bedre betingelser, for at udvikle forretningen og øge indtjeningen.

Selskabet fastholder sine forventninger til en væsentlig forbedring af resultat før skat i 2020 i forhold til 2019.

Filialer i udlandet

Koncernen har ikke filialer i udlandet.

Vidensressourcer og lønpolitik

Koncernens succes er bl.a. baseret på medarbejdernes vidensressourcer indenfor investering og tradingprodukter, finans, digitalisering, partnerskaber, kommerciel udvikling og marketing.

Koncernens virksomhed stiller høje krav til medarbejdernes viden, kompetencer og erfaring. Koncernens målsætning i forbindelse med ansættelser er derfor at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med ekspertise indenfor relevante fagområder, herunder IT-udvikling og i den finansielle sektor inden for trading og investering samt andre relevante sektorer. Dette afspejler sig i koncernens lønpolitik, der kan rekvireres ved henvendelse til koncernen.

Dette gør, at koncernen og selskabet altid vil have et højt niveau af vidensressourcer på området. Endvidere orienterer medarbejdere og ledelse sig fagligt via de nødvendige kanaler og hos samarbejdspartnere m.v. for at til stadighed at opretholde et højt vidensniveau. Der arbejdes løbende med at vedligeholde og opkvalificere medarbejdernes vidensressourcer.

Bestyrelsen og direktionens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 30. juni 2020:

Jan F. Andersen, Adm. direktør, 1.067.500 aktier.

Finanskalender

Offentliggørelse af årsrapport 2020: 10. februar 2021

Offentliggørelse af delårsrapport 2021: 4. august 2021

Selskabets vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside https://npinvestor.com/vedtaegter

Om NPinvestor.com A/S

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker kode: NPINV

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmægler med EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail: [email protected]

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: [email protected]

NPinvestor.com A/S

CVR nr.: 26518199

Symbol: NPINV

Kay Fiskers Plads 9, 5.

2300 København S

Tel: +45 8830 0000

[email protected]

www.npinvestor.com

Vedhæftninger

Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS

SPARK Technology A/S: Acquisition of Acceleum Technology AS ...

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar

SPARK Technology A/S: Minutes from Extraordinary General Meeting and Financial Calendar ...

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

SPARK Technology A/S: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ...

Next Generation Mobile Banking & Payments