Mar 21, 2019

NPinvestor.com A/S: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S

Selskabsmeddelelse 25 / 2019

21. marts 2019

Indkaldelse ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S CVR-nr. 26518199 torsdag den 4. april 2019 kl. 10:00.

Bestyrelsen for NPinvestor.com A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes § 5 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der afholdes: torsdag den 4. april 2019 kl. 10:00.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Kay Fiskers Plads 9, 5., 2300 København S. Tlf: +45 8830 0000, [email protected]

.

Dagsordenen er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af revisor.
 7. Lønpolitik og godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår.
 8. Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Peter Christian Kierkegaard som dirigent.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen indstiller årsrapporten for regnskabsåret 2018 til generalforsamlingens godkendelse.

Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige medlemmer af bestyrelsen: Christoffer Colding, Erik Damgaard og Jan Fredskilde Andersen.

En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som er opstillet til valg af bestyrelsen kan ses på selskabets hjemmeside.

I henhold til selskabslovens § 120 oplyses følgende om kandidaternes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder bortset fra selskabets 100 % ejede datterselskaber:

Christoffer Colding bestrider følgende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder:
Bestyrelsesmedlem i K/S Darupvang 9, Roskilde, og
Direktør i Komplementarselskabet Darupvang 9, Roskilde ApS.

Erik Damgaard bestrider følgende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder:
Direktør i ED Equity Partner ApS,
Direktør i FWE Windpark Zölkow K/S,
Direktør i Komplementarselskabet Windpark Zölkow ApS, og
Direktør i Uniconta A/S.

Jan Fredskilde Andersen bestrider følgende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder:
Direktør i F. Andersen Management ApS, og
Bestyrelsesmedlem i Markzero A/S.

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Kreston CM, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Adelgade 15,
1304 København K

Ad dagsordenens pkt. 7

Bestyrelsen foreslår i forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 18/2018, at lønpolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for NPinvestor.com A/S godkendes. Forslag til lønpolitik og overordnede retningslinjer udgør bilag 1 til denne indkaldelse og er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.npinvestor.com.

Lønpolitikken og de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning skal sikre en konkurrencedygtig aflønning, fremme forretningsmæssig udvikling, give mulighed for medejerskab for ledelse og medarbejdere samt sikre en sund og effektiv risikostyring.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår fastsættes i overensstemmelse hermed.

Bestyrelsen foreslår, at ny § 15 optages i selskabets vedtægter med nedenstående ordlyd, såfremt lønpolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning vedtages af generalforsamlingen.

Ӥ15

Der er vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen, jf. selskabslovens § 139. Retningslinjerne kan ses på selskabets hjemmeside.”

Vedtagelseskrav

Samtlige forslag kan vedtages eller godkendes med simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets kapital udgør nominelt DKK 628.814,50. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,10 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er torsdag den 28. marts 2019.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.
Tilmeldings – og fuldmagtsblanket kan downloades direkte fra selskabets hjemmeside: www.npinvestor.com

fra den 21. marts 2019.

Anmodning om adgangskort til generalforsamlingen kan indtil tirsdag den 2. april 2019, kl. 23.59 rekvireres via skriftlig henvendelse til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, , DK-2300 København S, Tlf.: +45 4358 8866. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærer, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen.

Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Adgangskort med stemmesedler vil blive udleveret ved ankomstregistreringen på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, således at brevstemmen er VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 3. april 2019, kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på selskabets hjemmeside: www.npinvestor.com

Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14 i hænde senest tirsdag den 2. april 2019, kl.
23.59. Fuldmagten kan sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S.

Yderligere oplysninger vedrørende generalforsamlingen

Selskabets årsrapport er tilgængelig på selskabets hjemmeside, www.npinvestor.com.

Materiale til NPinvestor.com’s ordinære generalforsamling:

 • Indkaldelse til den ordinære generalforsamling
 • Årsrapport 2018
 • Lønpolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
 • Blanket – brevstemme og fuldmagt
 • Blanket – Tilmelding
 • Udkast til vedtægter, svarende til at de foreslåede ændringer vedtages

Venlig hilsen NPinvestor.com A/S På bestyrelsens vegne Christoffer Colding Bestyrelsesformand

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S er en dansk fintech virksomhed indenfor investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan pleje deres formue. Målet er at gøre vores kunder til succesfulde investorer.

NPinvestor er et reguleret finansielt selskab som fondsmægler med egen EU licens og er medlem af GarantiFormuen, hvilket betyder at retail kunder vil få deres indskud dækket på et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. DKK 750.000) i tilfælde af selskabets konkurs. NPinvester.com’s aktier er noteret på Nasdaq First North Copenhagen.

NPnvestors trading platform Straticator er en ny generation trading teknologi, hvor investorer kan drage fordel af nye og innovative investeringsformer og værktøjer til handel, porteføljestyring og formuepleje. Det ændrer måden der investeres mere effektivt, transparent og succesrigt på.

Kunder tilbydes mulighed for at investere online til konkurrencedygtige priser, i flere aktivklasser (aktier, CFD, indeks, valuta), på tværs af de globale finansielle markeder i realtid, fra én samlet konto via mobil, tablet og computer.

I Straticator platformen bestemmer investorerne selv om der handles værdipapirer på egen hånd (”Egenhandel”) eller om man vil benytte ”Copy trading” og ”Algo trading” faciliteter. Det giver investorer særlige fordele og muligheder, der ikke tilbydes af konventionelle udbydere og platforme hos banker og brokere.

Copy Trading konceptet betyder, at investorer kan kopiere investorers og robotters handler og strategi og dermed afkast og risikospredning – automatisk og i realtid. Det sker på kundens egen konto i Straticator hvor alle handler eksekveres og hvor kunden samtidig kan overvåge og individuelt styre handler og porteføljer, ud fra egne krav og præferencer.

Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi. En Copy Trader Master er ikke ansat af NPinvestor, men har indgået aftale af NPinvestor baseret på deres handelsekspertise og historik og hvor indtægter fra handelsomkostninger og performance deles.

Straticator er et komplet produkt med alle front-end trading features og funktioner foruden specialfunktioner som copy trading, algo trading, samt back-office faciliteter, compliance og infrastruktur. API/FIX integration og tekniske løsninger leveres til investeringspartnere og professionelle i markedet. På selskabets hjemmeside www.npinvestor.com ses yderligere information om selskabet og Copy trading samt handelsplatformen Straticator.

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 8830 0008, e-mail: [email protected]


Certified Advisor: Per Vestergaard, CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg, tlf. + 45
2176 4317

NPinvestor.com A/S, Kay Fiskers Plads 9, 5., 2300 København S, Tel: +45 8830 0000
Mail: [email protected] Web: www.npinvestor.com

Vedhæftet fil


Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Update on Financial Calendar 2024, Annual General Meeting and Financial Report 2023

SPARK Technology A/S: Update on Financial Calendar 2024, Annual General Meeting and Financial Report 2023 ...

SPARK Technology A/S: Henrik Skaksen Jacobsen appointed CFO

SPARK Technology A/S: Henrik Skaksen Jacobsen appointed CFO ...

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024 ...

Next Generation Mobile Banking & Payments