Mar 14, 2018

NPinvestor.com A/S: Indkaldelse med dagsorden til ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S

Selskabsmeddelelse 13/2018

14. marts 2018

Indkaldelse med dagsorden til ordinær generalforsamling i NPinvestor.com A/S CVR-nr. 26518199 onsdag den 28. marts 2018 kl. 10:00.

Bestyrelsen for NPinvestor.com A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes ? 4 selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling, der afholdes: onsdag den 28. marts 2018 kl. 10:00.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Applebys Plads 7, c/o Copenhagen Fintech Lab, 1411 København K. Tlf: +45 8830 0000, [email protected]
jf. Selskabsmeddelelse 12/2018

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier.

6. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at lade selskabet udstede tegningsoptioner (warrants) til brug for selskabets medarbejderaktieprogram

7. Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen.

8. Etablering af et aktieprogram.

9. Vederlagspolitik.

10. Valg af bestyrelse.

11. Valg af revisor.

12. Bestyrelsens forslag om opdatering af selskabets vedtægter

13. Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen foreslår valg af advokat Casper Hauberg Grønnegaard som dirigent.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen indstiller årsrapporten for regnskabsåret 2017 til generalforsamlingens godkendelse.

Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.

Ad dagsordenens pkt. 5
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens bemyndiger bestyrelsen til i perioden til og med 27. marts 2023, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på Nasdaq First North København.

Bemyndigelsen omfatter alene selskabets køb af egne aktier til brug for opfyldelse af selskabets aktieoptions- og aktietildelingsprogram.

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden til og med 27. marts 2023, at lade selskabet i én eller flere udstedelser at udstede tegningsoptioner (warrants) ved indsættelse af bemyndigelse i vedtægterne som ny ? 9B med følgende ordlyd:

”?9B

Bestyrelsen er i perioden til og med 27. marts 2023 bemyndiget til ad én eller flere omgange at udstede tegningsoptioner til selskabets ledelse og ansatte til tegning af indtil i alt 300.000 nye aktier á 0,10 kr. ved kontant indbetaling til en kurs og på vilkår fastsat af selskabets bestyrelse.

Indehaverne af tegningsoptionerne skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte tegningsoptioner, således at fortegningsret til tegningsoptioner og nye aktier for selskabets eksisterende aktionærer fraviges.

Som en konsekvens af udnyttelse af tildelte tegningsoptioner bemyndiges bestyrelsen i perioden til og med 27. marts 2023 til at forhøje selskabskapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad én eller flere gange med i alt 300.000 nye aktier á 0,10 kr., ved kontant indbetaling til en kurs og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse og uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

For de nye aktier, som måtte blive tegnet på baggrund af ovennævnte tegningsoptioner, skal gælde, at de tegnes ved fuldstændig indbetaling, at de skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier, og at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier.

Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede tegningsoptioner, forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås bestyrelsens adgang til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede bestående aftale om tegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye tegningsoptioner, hvis allerede udstedte tegningsoptioner er bortfaldet.”

Ad dagsordenens pkt. 7

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med 2.000.000 nye aktier á 0,10 kr. i perioden frem til og med den 27. marts 2023. Bemyndigelsen erstatter den nugældende bemyndigelse, der foreslås fjernet fra vedtægternes ? 9, jf. vedlagte udkast til opdaterede vedtægter. Bemyndigelsen indsættes i vedtægterne som ny ? 9 A med følgende ordlyd:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af 2.000.000 nye aktier á 0,10 kr. i én eller flere udstedelser med fortegningsret for selskabets aktionærer., jf. dog stk. 3. Forhøjelse kan ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter.

Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 27. marts 2023.

Stk. 2.?

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af 2.000.000 nye aktier á 0,10 kr. i én eller flere udstedelser uden fortegningsret for selskabets aktionærer., jf. dog stk. 3. Forhøjelse kan ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af andre værdier end kontanter.

Bemyndigelsen gælder i perioden frem til og med den 27. marts 2023.

Stk. 3

Bestyrelsens bemyndigelse efter stk. 1 og 2 kan til sammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af 2.000.000 nye aktier á 0,10 kr.

Stk. 4

For kapitalforhøjelser vedtaget i medfør af ? 9 A, stk. 1 og 2, skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved fuldstændig indbetaling, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier, og at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier.”

Ad dagsordenens pkt. 8

Selskabets bestyrelse og direktion har besluttet at indføre et aktieprogram omfattende købe- og tegningsrettigheder til i alt 100.000 stk. aktier á 0,10 kr. til ledelsen og andre ledende medarbejdere i Selskabet for perioden 2018-2022.

De nærmere detaljer for aktieprogrammet, herunder udnyttelseskurs, modningsperiode, udnyttelsesperiode og tildelingskriterier, offentliggøres på Selskabets hjemmeside, når disse detaljer er endeligt fastlagt.

Ad dagsordenens pkt. 9

Vederlagspolitik

Jf. selskabets vederlagspolitik foreslås følgende honorarstruktur for 2018, s??ledes, at generalforsamlingen godkender honorarer til bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse

med NPinvestor.com A/S’ vederlagspolitik fra marts 2018, baseret på nedenstående satser:

Basishonorar kr. 50.000.

Formandens honorar 1,5 x basishonorar.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 1 x basishonorar.

Bestyrelsesmedlemmer, som kontrollerer 5 % eller mere af Selskabets kapital, modtager ikke vederlag.

Ad dagsordenens pkt. 10

Christoffer Colding, Erik Damgaard og Jan Fredskilde Andersen genopstiller til selskabets bestyrelse.

Ad dagsordenens pkt. 11

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Kreston CM, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, Adelgade 15
, 1304 København K

Ad dagsordenens pkt. 12

Bestyrelsen foreslår, at der foretages mindre sproglige og indholdsmæssige rettelser i vedtægterne, herunder til personkredsen, der kan kræve ekstraordinær generalforsamling indkaldt. Forslaget indebærer endvidere en præcisering, af måden hvorpå selskabet anvender elektronisk kommunikation, herunder i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. Forslaget indebærer vedtægtsændringer, hvoraf ny ? 4 og 5 indsættes med følgende ordlyd:

”?4

Generalforsamlingen har, inden for de af selskabets vedtægter fastsatte grænser den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, direktionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning.

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes senest 2 uger efter, at bestyrelsen, direktionen eller en aktionær, der ejer mindst 5 % af selskabets kapital har forlangt det.

??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?5

Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune. De indkaldes af direktionen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.?

Indkaldelse til generalforsamlingerne sker via selskabets hjemmeside. Indkaldelse skal dog ske skriftligt via e-mail til aktionærer, som har oplyst selskabet en e-mail adresse.

Al øvrig kommunikation mellem selskabet og aktionærerne foregår tillige under anvendelse af elektronisk kommunikation, herunder ved anvendelse af e-mails, opdateringer af selskabets hjemmeside og udsendelse af selskabsmeddelelser. Der stilles ingen særlige krav til it-systemer eller fremgangsmåde, hvorfor samtlige oplysninger vedrørende elektronisk kommunikation fremgår af denne ? 5.?Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af en korrekt og virksom e-mail adresse.

Senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted, skal dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, årsrapport med revisionspåtegning gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Forslag fra bestyrelse, direktion eller aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 6 uger forinden afholdelsen af generalforsamlingen.?

Over det på generalforsamlingen passerede, indføres en kort beretning i den dertil af direktionen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.”?

Ad dagsordenens pkt. 13

Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Forslag under dagsordenens pkt. 1, 3, 4, 5, 9, 10 og 11 kan vedtages eller godkendes med simpel majoritet. Forslag under dagsordenens pkt. 6, 7 og 12 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af afgivne stemmer, som den del af selskabskapitalen, der er repræsenteret, jf. vedtægternes ? 8 og selskabslovens ? 106, stk. 1. Pkt. 2 og 8 er orienteringspunkter.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Om selskabets aktieforhold kan oplyses, at selskabets kapital udgør nominelt DKK 628.814,50. Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 0,10 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er onsdag den 21. marts 2018, kl. 23.59.

Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmeldings – og fuldmagtsblanket kan downloades direkte fra selskabets hjemmeside: www.npinvestor.com
fra den 14. marts 2018 kl. 10:00.

Anmodning om adgangskort til generalforsamlingen kan indtil mandag den 26. marts 2018, kl. 23.59 rekvireres via skriftlig henvendelse til VP?Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S, Tlf.:?+45 4358 8888 (). Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Kapitalejere, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen.

Aktionærernes eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.

Adgangskort med stemmesedler vil blive udleveret ved ankomstregistreringen på generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme per brev, skal sende deres brevstemme til VP?Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, således at brevstemmen er VP?Investor Services A/S i hænde senest tirsdag den 27. marts 2018, kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på selskabets hjemmeside: www.npinvestor.com

Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være VP?Investor Services A/S, Weidekampsgade 14 i hænde senest mandag den 26. marts 2018, kl. 23.59. Fuldmagten kan sendes til VP?Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, DK-2300 København S.

Yderligere oplysninger vedrørende generalforsamlingen

Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag og selskabets årsrapport i komplet og uforkortet tekst vil senest 14 dage før generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.npinvestor.com.

Materiale til NPinvestor.com’s ordinære generalforsamling:

  • Indkaldelse til den ordinære generalforsamling
  • Årsrapporten
  • Blanket til stemmeafgivelse per brev
  • Blanket til afgivelse af fuldmagt
  • Udkast til vedtægter, svarende til at de foreslåede ændringer vedtages

?????????????

Venlig hilsen NPinvestor.com A/S

På bestyrelsens vegne

Christoffer Colding

Bestyrelsesformand

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S er en dansk teknologi- og finansvirksomhed som opererer i investeringsindustrien. Vores speciale er innovative produkter og brugervenlige løsninger målrettet private investorer, investeringsselskaber og finansielle institutioner. NPinvestors trading platform Straticator er en ny generation trading teknologi og princip som ændrer måden vi investerer på. Det forbedrer mulighederne for, at investorer drager fordel af fremtidens investeringsformer og teknologi til trading, porteføljestyring og formuepleje.

Fra NPinvestors egenudviklede online trading platform Straticator, kan investorer handle aktier, indeks, råvarer og valuta via deres mobiltelefon, tablet og computer. Teknologien og tradingplatformen Straticator er udviklet med alle front-end trading features og funktioner foruden den banebrydende funktion copy trading samt back-office faciliteter, compliance og infrastruktur. API/FIX integration og tekniske løsninger leveres til professionelle i markedet.

I Straticator platformen bestemmer investorerne selv om de vil benytte sig af ”Manuel trading” funktionalitet, hvor man handler værdipapirer online på egen hånd. Eller om investorer vil benytte Social trading metodikker med funktionerne ”Copy trading” og ”Algoritme trading” (Robot trading). Det giver investorer revolutionerende fordele og muligheder, der ikke tilbydes af konventionelle udbydere og platforme hos banker og brokere. Straticator tradingplatformens tekniske udvikling varetages af Erik Damgaard, og NPinvestor.com’s operationelle ledelsesansvar varetages af Martin Lykke og Jan F. Andersen.

Yderligere oplysninger om selskabet

NPinvestor.com A/S:

Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 4060 3239, e-mail: [email protected]

NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S:

Adm. direktør Martin Lykke, tlf: 3155 5867, e-mail: [email protected]

Certified Advisor:

Per Vestergaard, CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg, tlf. + 45 2176 4317

NPinvestor.com A/S
Copenhagen Fintech Lab
Applebys Plads 7,
1411 København K
CVR: 26518199
+45 8830 0000
[email protected]
www.npinvestor.com

Selskabsmeddelelse nr. 13-03142018 – Indkaldelse med dagsorden til ordinær generalforsamling NPinvestorcom ASSelskabsmeddelelse nr. 13-03142018 – Indkaldelse med dagsorden til ordinær generalforsamling NPinvestorcom AS
Back
LATEST NEWS STORIES

SPARK Technology A/S: Update on Financial Calendar 2024, Annual General Meeting and Financial Report 2023

SPARK Technology A/S: Update on Financial Calendar 2024, Annual General Meeting and Financial Report 2023 ...

SPARK Technology A/S: Henrik Skaksen Jacobsen appointed CFO

SPARK Technology A/S: Henrik Skaksen Jacobsen appointed CFO ...

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024

SPARK Technology A/S: Update Financial Calendar 2024 ...

Next Generation Mobile Banking & Payments